Főoldal » Archív » Rabolt, külföldre szökött, elfogták - vádat emeltek ellene

Az Eszter­go­mi Járási Ügyész­ség a több, mint hat évvel ezelőtt elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki kül­föld­re szö­kött a ható­sá­gok elől, őt euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján az Egye­sült Király­ság­ban fog­ták el. 

A vád sze­rint négy elkö­ve­tő 2014. feb­ru­ár 4-én, este, az akkor 85, illet­ve 81 éves sér­tet­tek doro­gi csa­lá­di házá­hoz ment. A vád­lott a vil­lany­óra­szek­rény­ben a kis­meg­sza­kí­tót lekap­csol­ta. Az egyik sér­tett erre kilé­pett a ház­ból, mire az egyik elkö­ve­tő őt a föld­re lökte, ott bán­tal­maz­ta, kést tar­tott a fejé­hez, és a pén­zét köve­tel­te. Ezalatt két elkö­ve­tő a lakás­ba bement, majd egyi­kő­jük a bán­tal­ma­zott sér­tett fele­sé­gé­hez lépett, az arcá­ra puló­vert szo­rí­tott, és érté­kei átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. Az elkö­ve­tők a lakás­ban 205.000,- Ft kész­pénzt, és 245.640,- Ft érté­kű éksze­re­ket vet­tek magukhoz.

Az elkö­ve­tők közül az egyik fér­fit a bíró­ság 2018-ban jog­erő­sen nyolc év fegy­ház­bün­te­tés­re, és nyolc év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, míg a vád­lott az Egye­sült Király­ság­ba  szö­kött, őt euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fog­ták el.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát 2019. szep­tem­ber 26. nap­ján ren­del­te el, a vád­irat­ban ennek fenn­tar­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádhatóság.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.