Főoldal » Hírek » Rabolt - letartóztatták - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 50 éves, bün­te­tett elő­éle­tű, palesz­tin szár­ma­zá­sú férfi egy hét­tel ezelőtt sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást vett igény­be egy magyar nőtől Buda­pes­ten, akit azon­ban ezután kira­bolt. Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság letartóztatta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a palesz­tin szár­ma­zá­sú - azon­ban már hosszú ideje Magyar­or­szá­gon élő - gya­nú­sí­tott 2021. júli­us 11-én dél­előtt, egy hir­de­tés alap­ján keres­te fel a sér­tet­tet, aki­vel egy VII. kerü­le­ti lakás­ban, elő­ze­tes meg­ál­la­po­dás alap­ján, sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot létesített.

A gya­nú­sí­tott elő­ze­te­sen, 60.000 forin­tot fize­tett a sér­tett­nek, amit azon­ban az aktust köve­tő­en, egy kés­sel fenye­get­ve vissza­kö­ve­telt. A gya­nú­sí­tott ezután arcon ütöt­te a nőt, majd meg­ra­gad­ta a kijá­rat felé meg­in­du­ló sér­tett tás­ká­ját, ami­nek tar­tal­ma a dula­ko­dás során kibo­rult. A tás­ká­ból kihul­lott pénzt a gya­nú­sí­tott a pad­ló­ról össze­szed­te, majd eltet­te, ezalatt a sér­tett elhagy­ta a lakást, és azon­nal érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A Buda­pes­ti VII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói a fér­fit rab­lás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség pedig indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tett elő­éle­tű férfi letartóztatását.

A palesz­tin szár­ma­zá­sú férfi sze­mé­lyi körül­mé­nyei ren­de­zet­le­nek, több alka­lom­mal volt erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt bün­tet­ve Magyar­or­szá­gon, és annak a veszé­lye is fenn­áll, hogy a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né. A kerü­le­ti ügyész­ség ezért csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés­re látott alapot.

A bíró­ság egyet­ér­tett az ügyé­szi indít­vánnyal, és a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

A vég­zés a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zé­se okán nem végleges.