Főoldal » Hírek » Rabszállítóban fenyegette a rendőröket a letartóztatott férfi - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt ren­delt el nyo­mo­zást a 32 éves férfi ellen, aki szál­lí­tás köz­ben fenye­get­te a rend­őrö­ket, miköz­ben meg­ron­gál­ta a rab­szál­lí­tó autó zár­szer­ke­ze­tét.

2022. júni­us ele­jén vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt a rend­őr­ség őri­zet­be vett, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki egy Veszp­rém megyei fér­fit, akit az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság letar­tóz­ta­tott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se után -  miköz­ben a bíró­ság­ról a büntetés-végrehajtási inté­zet­be szál­lí­tot­ták -, a férfi egyre agresszí­vab­ban visel­ke­dett, nem­tet­szé­sét fejez­te ki a bíró­ság dön­té­sé­vel szem­ben, és emelt han­gon szid­ta a kísé­rő rend­őrö­ket. Miu­tán elhe­lyez­ték a rab­szál­lí­tó autó­ban, a férfi meg­bi­lin­cselt kéz­zel rátá­madt a rend­őrök­re, majd testi ere­jét fel­hasz­nál­va pró­bál­ta meg­üt­ni a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket, akik a ruhá­za­tá­nál fogva tar­tot­ták vissza a folya­ma­to­san sza­ba­dul­ni akaró elkö­ve­tőt.

Végül a rend­őrök­nek sike­rült a letar­tóz­ta­tott sze­mélyt vissza­fog­ni és a jármű rab­szál­lí­tó helyi­sé­gé­nek ajta­ját bezár­ni, de a férfi ezután sem nyu­go­dott meg. Az elkö­ve­tő a szál­lí­tás során kia­bál­va több­ször azzal fenye­get­te a had­nagy és főtörzs­őr­mes­ter rend­fo­ko­za­tú rend­őrö­ket, hogy kap­cso­la­tai révén elin­té­zi, hogy isme­rő­sei, roko­nai előbb a kezüket-lábukat eltör­jék, majd meg is öleti őket. A férfi a fenye­ge­té­sek során a rab­szál­lí­tó helyi­ség ajta­ját folya­ma­to­san rug­dos­ta, illet­ve a könyö­ké­vel, nagy erő­vel addig ütöt­te, amíg annak zár­szer­ke­ze­te meg­ron­gá­ló­dott.

Az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit később a nyo­mo­zó ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott elő­ször tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen, majd a vide­ó­fel­vé­tel meg­te­kin­té­sét köve­tő­en beis­me­rő val­lo­mást tett és vissza­von­ta pana­szát.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét test­ka­me­ra rög­zí­tet­te.