Főoldal » Hírek » Rács mögött az állatkínzó díler – rendőrségi fotókkal – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tott egy 40 éves nőt, aki Sal­gó­tar­ján­ban új pszi­cho­ak­tív anyag­gal keres­ke­dett, és a saját kutyá­ját is súlyo­san elhanyagolta.

A Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zást foly­tat a nő ellen új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés és állat­kín­zás miatt. A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott 2023-tól ott­ho­ná­ban érté­ke­sí­tet­te a „füst” fan­tá­zia nevű ille­gá­lis szert. A nő nem­csak pénzt, hanem ruha­ne­műt,  élel­mi­szert, akár bolti csir­ke­mel­let is elfo­ga­dott az áru­ért cserébe.

Emel­lett a gya­nú­sí­tott a házá­nak udva­rán egy beton­osz­lop­hoz kikö­töt­te a pit­bull faj­tá­jú kutyá­ját, aki a ház­ku­ta­tó rend­őrök kiér­ke­zé­se­kor lát­ha­tó­an alul­táp­lált és legyen­gült álla­pot­ban volt, a nő a szá­má­ra fedett helyet, élel­met és vizet sem biz­to­sí­tott. A súlyo­san elha­nya­golt, sebek­kel teli kutya elszál­lí­tá­sá­ról a rend­őrök azon­nal gondoskodtak.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egyet­ért­ve – elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, melyet a nő tudo­má­sul vett.

A rend­őr­ség – képek­kel illuszt­rált – saj­tó­köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vege-a-drogbiznisznek