Főoldal » Archív » Ráfizetéses lett a rontáslevétel

„Jós­nő­ként” hir­det­te magát két férfi, akik fenye­ge­tés­sel jutot­tak hozzá munkadíjukhoz.

A Zala­eger­sze­gi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt emelt vádat két bün­te­tett elő­éle­tű, nóg­rá­di férfi ellen, akik 2016. szep­tem­be­ré­ben fenye­ge­tés­sel vet­tek rá egy zalai fér­fit, hogy az álta­luk állí­tó­la­go­san elvég­zett ron­tás­le­vé­te­lért 80 000 forin­tot kifizessen.

Az élet­tár­si kap­cso­lat­ban élő két férfi a Face­book közös­sé­gi olda­lon álné­ven regiszt­rált fel­hasz­ná­lók vol­tak, akik magu­kat „jósnő”-ként hir­det­ve kerül­tek kap­cso­lat­ba a sér­tett zalai fér­fi­vel. Azt közöl­ték vele, hogy jöven­dő­mon­dás­sal és ron­tás­le­vé­tel­lel fog­lal­koz­nak és mivel sze­rin­tük a sér­tet­ten és a csa­lád­ján átok van, 45 000 forin­tért haj­lan­dó­ak róluk a ron­tást leven­ni, hogy a vár­ha­tó tra­gé­di­ák bekö­vet­ke­zé­sét megakadályozzák.

A sér­tett a -  vád­lot­tak állí­tá­sa sze­rint Facebook-on keresz­tül elvég­zett - ron­tás­le­vé­tel ellen­ér­té­két nem fizet­te ki, mire a két férfi tele­fo­non és a közös­sé­gi olda­lon is több­ször meg­fe­nye­get­ték őt, hogy vissza­te­szik a csa­lád­já­ra az átkot és „rava­tal­ra kerül”, ha nem fizet. Köve­tel­ték rajta az elvég­zett szol­gál­ta­tás és az ahhoz szük­sé­ges hol­mik ellen­ér­té­két és a sze­rin­tük idő­köz­ben fel­me­rült ügy­vé­di költ­sé­get, össze­sen 80 000 forintot.

A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett átutal­ta a köve­telt össze­get az elkö­ve­tők bank­szám­lá­já­ra, mely kár­összeg a nyo­mo­zás során nem térült meg.

A két fér­fi­vel szem­ben önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Zala­eger­sze­gi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyészség.