Főoldal » Hírek » Rágyújtotta a házat az idős asszonyra, aki tettenérte - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 35 éves férfi ellen több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt. A férfi tavaly szep­tem­ber­ben, haj­nal­ban bemá­szott az idős­ko­rú asszony laká­sá­ba. Ami­kor érté­kek után kuta­tott, a sér­tett fel­éb­redt, így azért, hogy nehogy fel­is­mer­je, fran­cia­kulccsal több­ször fejbe vágta, majd az esz­mé­let­len áldo­za­tá­ra rágyúj­tot­ta a lakást. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2021 tava­szán bör­tön­bün­te­té­sé­ből sza­ba­dul­va, Mis­kol­con össze­is­mer­ke­dett egy 87 éves egye­dül élő asszonnyal, aki­nek segí­tett bevá­sá­rol­ni. Ily módon a laká­sá­ba bejut­va régi­sé­ge­ket, por­ce­lá­no­kat, fest­mé­nye­ket látott és szep­tem­ber­ben - mivel nem volt pénze - elha­tá­roz­ta, hogy eze­ket ellopja.

Az elkö­ve­tő a haj­na­li órák­ban a garázs­aj­tó felet­ti eme­le­ti szo­bá­ba bemá­szott, és öngyúj­tó­val vilá­gít­va kuta­tott a lakás­ban, ami­kor a sér­tett fel­éb­redt és fel­kelt. A vád­lott meg­ijedt, hogy az asszony fel­is­me­ri, ezért fran­cia­kulccsal két­szer fejen ütöt­te, ami­től a sér­tett a föld­re zuhant és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A vád­lott ezután az éjje­li szek­rény­ről elvet­te a sér­tett közel 60.000 forint érté­kű fül­be­va­ló­ját, majd az öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta a fotel­ben lévő taka­rót és ron­gyot, amely láng­ra kapva tüzet oko­zott, átter­jed­ve az ajtó­tok­ra. A férfi a föl­dön fekvő sér­tet­tet magá­ra hagy­va távo­zott, míg a fran­cia­kul­csot útköz­ben eldobta.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, azon­ban a tűz miatt kelet­ke­zett füst- és szén-monoxid mér­ge­zés követ­kez­té­ben a hely­szí­nen meghalt.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.