Főoldal » Hírek » Rájött a sértett az unokázós csalásra – vádemelés - FOTÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lot­tak az „uno­ká­zós” tör­té­net­tel egy idős­ko­rú fér­fi­tól pró­bál­tak pénzt kicsal­ni, a sér­tett azon­ban rájött a csa­lás­ra, és érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket, akik az egyik vád­lot­tat a hely­szí­nen elfogták.

A vád­irat sze­rint egy 26 éves férfi 2019 decem­be­re előtt meg­ál­la­po­dott egy isme­ret­le­nül maradt tár­sá­val abban, hogy úgy­ne­ve­zett „uno­ká­zós” csa­lá­so­kat követ­nek el. A meg­ál­la­po­dá­suk értel­mé­ben a vád­lott isme­ret­len társa egy Egye­sült Király­ság­ban bejegy­zett tele­fon­szám­ról fel­hív­ja a kisze­melt idős­ko­rú áldo­za­tot, és valót­la­nul azt állít­ja, hogy a sér­tett hoz­zá­tar­to­zó­ja, bal­ese­tet oko­zott, és a rend­őri intéz­ke­dés elke­rü­lé­se érde­ké­ben pénz­re van szüksége.

A 26 éves vád­lott annak érde­ké­ben, hogy őt a pénz­össze­gek átvé­te­lé­vel ne lehes­sen köz­vet­le­nül kap­cso­lat­ba hozni, az ügy másik vád­lott­ját, egy 23 éves fér­fit bírt rá az bűn­cse­lek­mé­nyek­ben való rész­vé­tel­re. A fia­tal férfi fel­ada­ta a csa­lá­si pén­zek átvé­te­le volt.

Az isme­ret­len elkö­ve­tő ezután 2019. decem­ber 12-én az angol hívó­szám­ról fel­hív­ta az ügy idős­ko­rú sér­tett­jét a fenti tör­té­net­tel, és a sér­tett uno­ka­öccsé­nek kiad­va magát, 2.000.000 forin­tot kért tőle. Végül 1.000.000 forint kész­pénz átadá­sá­ban álla­pod­tak meg, ame­lyért a 23 éves férfi ment a sér­tet­tel meg­be­szélt XVI. kerü­le­ti helyszínre.

A sér­tett már az első tele­fon­hí­vás­kor rájött a csa­lás­ra, azon­ban ezt igen ráter­mett módon nem fedte fel, elját­szot­ta a meg­té­vesz­tett áldo­za­tot annak érde­ké­ben, hogy az idő­köz­ben álta­la érte­sí­tett rend­őrök a csa­ló­kat elfog­ják. A rend­őrök a 23 éves fér­fit a pénz átadá­sa­kor tet­ten érték, majd később a 26 éves vádlott-társát is azo­no­sí­tot­ták és elfogták.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két vád­lot­tal szem­ben bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­tett kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozva.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó kép­er­nyő­fo­tón az egyik vád­lott üze­net­ben bírja rá tár­sát az elkövetésre.