Főoldal » Hírek » Rajta vesztettek az emberrablók - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség 2021 tava­szán emelt vádat egy két fel­nőtt­ből és egy fia­tal­ko­rú­ból álló cso­port ellen ember­rab­lás bűn­tet­te, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék a bűn­ügy­ben 2022 máju­sá­ban hir­de­tett első­fo­kú íté­le­tet. Az eljá­rás alatt isme­ret­len hely­re távo­zott húszas éve­i­ben járó első­ren­dű vád­lot­tat csak sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­ben és más bűn­cse­lek­mény­ben mond­ta ki bűnös­nek. Mint külö­nös vissza­esőt 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az eljá­ró tör­vény­szék a továb­bi két vád­lot­tat ugyan­csak sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­té­ben, illet­ve testi sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, a fel­nőtt bűn­tár­sat 4 év bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a leg­fi­a­ta­labb elkö­ve­tőt pedig 2 év és 6 hónap fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let lénye­ge sze­rint, a három vád­lott lakó­he­lyü­kön, egy Pest megyei falu­ban, 2018 kará­cso­nyán, 21.00 óra körül, a tele­pü­lé­sen autóz­tak, majd ami­kor a sér­tet­tet meg­lát­ták az utcán, őt a jár­mű­be kény­sze­rí­tet­ték. Azt fel­té­te­lez­ték, hogy meg tudja nevez­ni azt a sze­mélyt, aki az első­ren­dű vád­lot­tól koráb­ban szer­szá­mo­kat lopott el. A sér­tet­tet elő­ször szó­ban fenye­get­ték, majd az első­ren­dű vád­lott lakó­in­gat­la­ná­hoz érve az utcán bán­tal­maz­ták és halál­lal fenye­get­ték, ha nem vála­szol a kér­dé­se­ik­re. Mivel a sér­tett nem adott kielé­gí­tő választ, az udva­ron lévő kis­mé­re­tű kazán­ház­ba hur­col­ták, ott egy kötél­ből hur­kot dob­tak a nya­ká­ba és mint­egy 3 méter magas­ság­ban lévő geren­dá­ra akasz­tást imi­tál­va, egy-egy perc­re fel-felhúzták. A sér­tett ful­la­dás­ro­ha­mo­kat kapott. Eköz­ben az első­ren­dű vád­lott egy bozót­vá­gó kés­sel azzal fenye­get­te a sér­tet­tet, hogy levág­ja az egyik lábát, ha nem neve­zi meg a tol­vajt, illet­ve egy lapát­nyél­lel ütle­gel­ve eltör­te a sér­tett jobb láb­szá­rát, boká­ját és térdét.

A val­la­tás köz­ben a sér­tett félel­mé­ben meg­ne­ve­zett egy falu­be­li sze­mélyt, mely után a kötél­ről levág­ták és a ban­da­ve­zér halál­lal fenye­get­te meg őt és csa­lád­ját, amennyi­ben elle­nük fel­je­len­tés­sel él.

A kín­val­la­tás után a sér­tet­tet jár­mű­vel a laká­sa köze­lé­be szál­lí­tot­ták, majd sor­sá­ra hagy­ták. A sér­tett kúsz­va jutott lakó­in­gat­la­ná­ba, ahol segít­sé­get hívott.

2019 tava­szán az első­ren­dű vád­lott tudo­mást szer­zett arról, hogy a sér­tett elrab­lá­sa miatt bün­te­tő­el­já­rás indult. Ekkor tanúk jelen­lé­té­ben meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy vonja vissza a fel­je­len­té­sét, mert ellen­ke­ző eset­ben elte­szi láb alól.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész mind­há­rom vád­lott ter­hé­re, elté­rő jogi minő­sí­tés, külö­nö­sen súlyos hát­rányt okozó ember­rab­lás bűn­tet­té­nek, illet­ve továb­bi bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sá­ért és hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett. A védel­mi fel­leb­be­zé­sek fel­men­tést céloz­nak, illet­ve eny­hébb bün­te­tés kisza­bá­sát kezdeményezik.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú kiegé­szí­tő indít­vá­nyá­val fenn­tar­tot­ta az ügyé­szi fel­leb­be­zést. Az első­fo­kú íté­let kihir­de­té­se után kézre került a szö­kés­ben volt ban­da­ve­zér, aki letar­tóz­ta­tás­ban várta az eljá­rás befejezését.

A fel­lebb­vi­te­li eljá­rás­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2022. novem­ber 3-án kihir­de­tett jog­erős másod­fo­kú íté­le­té­vel az ügyé­szi fel­leb­be­zés­nek helyt adott, a vád­lot­ta­kat bűnös­nek mond­ta ki társ­tet­tes­ként, külö­nö­sen súlyos hát­rányt okoz­va elkö­ve­tett ember­rab­lás bűntettében, 

 

az első­ren­dű vád­lott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét és köz­ügyek­től eltil­tá­sát 10 évre, a másod­ren­dű vád­lott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét és mel­lék­bün­te­té­sét 6-6 évre, míg a har­mad­ren­dű vád­lott bün­te­té­sét 3 év és 6 hónap fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­re, vala­mint 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra súlyosította.


A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/elfogtak-az-emberrablok-vezeret-fegyhaz-var-ra