Főoldal » Hírek » Rárontott a szomszédaira, mert hangosan ugatott a kutyájuk – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki éjsza­ka bot­tal rátá­madt a szomszédaira.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett házas­pár Nyí­ra­csá­don szom­szé­dok. Közöt­tük már huza­mo­sabb ideje meg­rom­lott a kap­cso­lat, mert a vád­lot­tat zavar­ta, hogy a házas­pár kutyá­ja sokat ugat és ezt több­ször is szóvá tette nekik.

2023. ápri­lis 7-én, éjsza­ka, az állat folya­ma­to­san és han­go­san uga­tott. A férfi ezt meg­elé­gel­ve egy nagy fa karó­val éjjel átment a szom­széd­hoz, és hossza­san nyom­ta a csen­gőt, mire a sér­tett férfi kiment az udvar­ra. A kapu­hoz köze­led­ve fel­is­mer­te az ott vára­ko­zó vád­lot­tat. A vád­lott inge­rül­ten beki­a­bált a sér­tett­nek, hogy csi­nál­jon vala­mit a kutyá­val, külön­ben agyon­üti az ebet és őt is. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő a kaput benyit­va bement a sér­tet­tek udva­rá­ra, miköz­ben már kiér­ke­zett a férfi fele­sé­ge is és közö­sen fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­tat arra, hogy hagy­ja el az ingat­la­nu­kat. Ekkor a vád­lott a bot­tal hado­nász­va tovább kia­bált és meg­fe­nye­get­te a sér­tett fér­fit, hogy agyon­ve­ri, majd elhagy­ta az udvart.

Az ügy­ben a Haj­dú­had­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát célzó vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tat intéz­ke­dés­ként hosszabb időre bocsás­sa próbára.