Főoldal » Hírek » Rátámadt a falunapot biztosító polgárőrre - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki magán­jel­le­gű sérel­me miatt ütöt­te pofon a pol­gár­őrt.

A 67 éves vád­lott 2021 októ­be­ré­ben, egy falu­na­pon vett részt, ahol a koráb­bi vitá­juk miatt szá­mon kérte a ren­dez­vé­nyen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő pol­gár­őrt. A kiala­kult szó­vál­tás során az ittas álla­pot­ban lévő férfi egyre indu­la­to­sab­bá vált, majd – miu­tán egy másik pol­gár­őr sem tudta meg­nyug­tat­ni – egy­szer meg­ütöt­te a sér­tet­tet.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor szol­gá­lat­ban lévő pol­gár­őr a hatá­lyos bün­te­tő­jo­gi sza­bá­lyok értel­mé­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.