Főoldal » Archív » Rátámadtak a kalauzra a jegy nélkül utazó vádlottak

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a három sze­mély ellen, akik a sze­mély­vo­na­ton nem akar­tak menet­je­gyet venni, majd szi­dal­maz­ták és meg­fe­nye­get­ték a jegy­vizs­gá­lót. 

A vád­lott férfi fia­tal­ko­rú tár­sa­i­val, a fiá­val, vala­mint uno­ka­test­vé­ré­vel, illet­ve több rokon­nal együtt 2018. júli­us 24-én 20.00 óra körü­li idő­ben Haj­dú­had­há­zon fel­szállt a Deb­re­cen­be tartó sze­mély­vo­nat­ra. Érvé­nyes menet­jeggyel egyi­kük sem rendelkezett.

A vona­ton jegy­vizs­gá­ló­ként dol­go­zó sér­tett kérte tőlük a menet­je­gye­ket ellen­őr­zés­re, azon­ban a vád­lott közöl­te, hogy zárva volt a jegy­pénz­tár, ezért nem tud­tak jegyet venni. A vád­lott ked­vez­mé­nyes menet­je­gye­ket akart vál­ta­ni a sér­tett­nél, aki kérte tőle az ehhez szük­sé­ges iga­zol­vá­nyok felmutatását.

Idő­köz­ben a sze­rel­vény egy vas­úti meg­ál­ló­hely­re érke­zett, ezért a sér­tett­nek le kel­lett száll­nia, majd a for­gal­mi tevé­keny­ség elvég­zé­sét köve­tő­en a vonat­ra vissza­szállt, és oda­ment a vád­lott­hoz, hogy a szük­sé­ges menet­je­gyet meg­vált­has­sák. Ekkor a vád­lott köte­ked­ni kez­dett a sér­tet­tel, azt mond­ta, hogy mivel az intéz­ke­dést a kala­uz velük szem­ben abba­hagy­ta, ezért nekik jegy­vá­sár­lá­si köte­le­zett­sé­gük nin­csen. Ezután közöt­tük han­gos szó­vál­tás ala­kult ki, a férfi meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, amely­be bekap­cso­ló­dott a fia és uno­ka­test­vé­re is, mind­hár­man fenye­get­ték és trá­gár módon szi­dal­maz­ták a jegyvizsgálót.

A vád­lot­tak maga­tar­tá­sa komoly félel­met kel­tett a sér­tett­ben, szol­gá­la­ti fel­ada­tát velük szem­ben tel­je­sí­te­ni nem tudta, ezért rend­őri intéz­ke­dést kért. A követ­ke­ző meg­ál­ló­he­lyen a vád­lot­ta­kat leszál­lí­tot­ták, velük szem­ben meg­tör­tént a rend­őri intéz­ke­dés, azon­ban miu­tán vissza­ül­tek a vonat­ra, tovább­ra sem vol­tak haj­lan­dók menet­je­gyet vásá­rol­ni. A sér­tett a sze­rel­vény első kocsi­já­ban tar­tóz­ko­dott, ezt látva mind­há­rom vád­lott oda­ment hozzá, majd ismét trá­gár módon szi­dal­maz­ták és őt élet­ve­szé­lye­sen megfenyegették.

A vád­lot­tak ugyan­azon a napon 21.30 perc körü­li idő­ben a deb­re­ce­ni vas­út­ál­lo­má­son tar­tóz­kod­tak, a Haj­dú­had­ház­ra köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat­ra száll­tak fel, ahol szin­tén a sér­tett tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot jegyellenőrként.

A vád­lot­tak ekkor sem akar­tak jegyet venni, illet­ve csak olyan menet­je­gyet, amely rend­kí­vül ked­vez­mé­nyes, azon­ban az erre jogo­sí­tó iga­zol­vá­nyok átadá­sát megtagadták.

Az uta­zás során egy későb­bi idő­pont­ban a vád­lott fia, az ügy egyik fia­tal­ko­rú vád­lott­ja ész­re­vet­te a közel­ben tar­tóz­ko­dó sér­tet­tet, oda­ment hozzá, indu­la­to­san szid­ni kezd­te, majd őt két­szer arcul köpte és ököl­be szo­rí­tott kéz­zel meg akar­ta ütni a fejét, azon­ban ebben egy velük utazó roko­na aka­dá­lyoz­ta meg.

A sze­mély­vo­na­to­kon jegy­vizs­gá­ló­ként szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő sér­tett a hatá­lyos jog­sza­bály értel­mé­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó személy.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, míg a fia­tal­ko­rú vád­lot­tak vonat­ko­zá­sá­ban javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sé­re tett indítványt.