Főoldal » Archív » Rátörték az ajtót éjszaka egy idős asszonyra, hogy megszerezzék értékeit

Nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség három fér­fi­val szem­ben, akik arany éksze­re­ket és egy tévét hoz­tak el egy gönc­rusz­kai idős asszony­tól, miu­tán olyan súlyo­san bán­tal­maz­ták, hogy pár nap múlva bele­halt sérüléseibe.

 A vád­lot­tak egy­más­tól füg­get­le­nül kap­tak tip­pet arra, hogy a  81 éves idős asszony­nak nagyobb érté­kű éksze­rei van­nak, melye­ket meg lehet sze­rez­ni. 2017 szep­tem­ber köze­pén az éjje­li órák­ban indul­tak hár­man Gönc­rusz­ká­ra. Meg­ál­la­pod­tak, hogy ha az idős nő fel­éb­red, úgy akár meg is ölik, hogy ne tudja fel­is­mer­ni és azo­no­sí­ta­ni őket.

A házba nehe­zen jutot­tak be, mert a kulcs­ra zárt ajtót csak erő­szak­kal tud­ták befe­szí­te­ni. Oda mind­hár­man bemen­tek. Egyi­kük az elő­szo­bá­ban figyelt, míg tár­sai kutat­ni kezd­tek. A zajra fel­éb­redt a sér­tett és kér­dő­re vonat a fér­fi­a­kat. Egyi­kük hozzá lépett, és ököl­lel olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy az idős nő a föld­re zuhant. Véde­kez­ni ekkor már nem tudott, az éle­té­ért küzdött.

A vád­lot­tak az esz­mé­let­len sér­tett­ről levet­ték arany fül­be­va­ló­ját, arany nyak­lán­cát és gyű­rű­it, majd a tévét is maguk­hoz véve távoz­tak a lakásból.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos kopo­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett, hogy a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re, pár nap múlva a kór­ház­ban meghalt.

A vád­lot­ta­kat pár napon belül elfog­ták, és letar­tóz­ta­tás­ba kerül­tek. Koráb­ban vala­mennyi­ü­ket elítél­ték már lopá­sok miatt. Vissza­eső­nek illet­ve több­szö­rös vissza­eső­nek minősülnek.

Az ügyész­ség mind­hár­muk ese­té­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.