Főoldal » Archív » Reagálás egy volt bíró valótlan állításaira

A mai napon az egyik inter­ne­tes médi­um­ban inter­jú jelent meg  Kevicz­ki Ist­ván volt bíróval.

Az inter­jú­ban a volt bíró – tények­kel alá nem támaszt­va – több nega­tív meg­jegy­zést tett az ügyé­szi szer­ve­zet­re és annak vezetőjére.

Kevicz­ki Ist­ván­nak volt bíró­ként ille­ne tud­nia, hogy komoly állí­tá­sát komoly érvek­kel kell alátámasztania.

Azt nyi­lat­koz­ta, hogy az ügyész­ség poli­ti­kai okok­ból válo­gat az ügyek között. Ezen kép­te­len állí­tás alá­tá­masz­tá­sá­ra ugyan­ak­kor nem hang­zott el érv.

Ez a valót­lan kije­len­tés súlyo­san sérti az egész magyar ügyé­szi szervezetet.

Meg­le­he­tő­sen fur­csa, hogy Kevicz­ki Ist­ván volt bíró­ként nem azok­ról az ügyek­ről nyil­vá­ní­tott véle­ményt, ame­lyek­ben ítél­ke­zett és ame­lye­ket így ismert, hanem olyan ügyek­ről, ame­lyek­ben nem vett részt, így konk­rét tények­ről, bizo­nyí­té­kok­ról nincs tudomása.

Igaz ez az egyet­len pél­da­ként fel­ho­zott Elios ügyre is, amely­nek kap­csán – az OLAF jelen­té­sé­re hivat­koz­va – állít­ja, hogy bün­te­tő eljá­rást kel­lett volna foly­tat­ni. Ez ugyan­ak­kor meg­tör­tént. A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda komoly nyo­mo­zást foly­ta­tott, amely­nek ered­mé­nye­ként meg­szün­tet­te a nyomozást.

Amennyi­ben igaz lenne Kevicz­ki Ist­ván állí­tá­sa, akkor az Euró­pai Unió leg­több ügyész­sé­ge sok­kal elfo­gul­tabb, mint a magyar ügyész­ség, hiszen az OLAF 2017. évi jelen­té­se sze­rint, az álta­luk 2010-2017 között tett aján­lá­sok nyo­mán tör­tént vád­eme­lé­sek uniós átla­ga: 42%., míg Magyar­or­szá­gon ez az arány 47%. (Mind­ez pél­dá­ul Német­or­szág­ban 21%, Íror­szág­ban és Finn­or­szág­ban pedig 0%!)

(Lásd mind­eh­hez az OLAF 2017. évi jelen­té­se igaz­ság­ügyi aján­lá­sok­ról szóló részé­ben, a 43. olda­lon talál­ha­tó 15. számú táblázatot:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2017_en.pdf )

Ráadá­sul 2018 végé­re már 52,4% volt Magyar­or­szá­gon a vád­eme­lé­sek aránya:

https://ugyeszseg.hu/a-magyar-ugyeszseg-az-unios-atlagot-meghalado-aranyban-emel-vadat-az-olaf-igazsagugyi-ajanlasai-nyoman/

A magyar ügyész­ség tör­vé­nye­sen és min­den sta­tisz­ti­kai muta­tó sze­rint – nem­zet­kö­zi össze­ha­son­lí­tás­ban is – haté­ko­nyan működik.

Buda­pest, 2019. feb­ru­ár 05.

Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály