Főoldal » Hírek » Redőnyöket szaggatott, bútorokat hajigált ki az ablakon, majd kést posztolt halálos fenyegetés kíséretében - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség erő­szak­kal, éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés, zak­la­tás, ron­gá­lás és garáz­da­ság miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő több­ször ráron­tott volt nevelt lánya csa­lád­já­ra, és élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­ve őket, laká­suk­ban tört-zúzott. Más hoz­zá­tar­to­zó­ját sem kímél­te: egy kór­há­zi ellá­tás­sal vég­ző­dő utcai konf­lik­tust köve­tő­en a férfi az ismert közös­sé­gi olda­lon egy nagy kést tett közzé a menye csa­lád­já­nak szóló halá­los fenyegetéssel.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi 2021. május 14-én, este, meg­je­lent volt nevelt lánya – az egyik sér­tett - házá­nál. A vád­lott az utcai abla­kok redő­nye­it leszag­gat­ta, az ablak­üve­ge­ket betör­te, majd a lakó­ház­ba bejut­va, „Meg­öl­lek ben­ne­te­ket! Elvá­gom a nya­ka­to­kat!” fel­ki­ál­tás­sal a beren­de­zé­si tár­gya­kat össze­tör­te, az inter­net kábelt kisza­kí­tot­ta, az elekt­ro­mos háló­za­tot meg­ron­gál­ta. A férfi a rend­őri intéz­ke­dést köve­tő­en, még aznap éjjel vissza­ment a nő házá­hoz és a még ép redő­nyö­ket tovább szag­gat­ta, újabb ablak­üve­ge­ket tört be, végül a lakás­ba is be akart mász­ni, amit a sér­tett aka­dá­lyo­zott meg. A vád­lott néhány hóna­pos szü­ne­tet köve­tő­en, 2021. decem­ber 27-én este ismét meg­je­lent a ház­nál és egy husáng­gal az utcai abla­ko­kat ismét betör­te. Az elkö­ve­tő ezután a nőt külön­bö­ző tele­fon­szá­mok­ról rend­sze­re­sen hívo­gat­ta is.

A férfi más­sal sem volt kímé­le­tes: egy koráb­bi vita miat­ti harag­já­ban ittas álla­pot­ban lét­rán fel­má­szott a szom­széd­asszo­nya erké­lyé­re, ott az ablak­üve­get betör­ve beju­tott a lakás­ba, majd a beren­de­zé­si tár­gya­kat meg­ron­gál­ta és a búto­ro­kat kiha­ji­gál­ta az udvarra.

A vád­lott 2022. augusz­tus 28-án, dél­ben, itta­san meg­je­lent a menye csa­lád­tag­ja­i­nál, ahol szó­vál­tást köve­tő­en dula­ko­dott a jelen­lé­vők­kel. Ennek során a vád­lott is meg­sé­rült, ami miatt kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. Ellá­tá­sát köve­tő­en a férfi az ismert közös­sé­gi olda­lon köz­zé­tett egy kony­ha­kés­ről készült fény­ké­pet a csa­lád­nak szóló halá­los fenye­ge­tés kísé­re­té­ben. A kecs­ke­mé­ti rend­őrök még aznap őri­zet­be vették.

A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit az ügyész­ség a magán­lak­sér­tés súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel, továb­bá ron­gá­lás, garáz­da­ság, vala­mint zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.