Főoldal » Archív » Redőnyön át leselkedett és videózott – vádemelés egy kunszentmiklósi férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy har­minc­egy éves kun­szent­mik­ló­si férfi ellen, aki 2017 nya­rá­tól 2018 janu­ár­já­ig kun­szent­mik­ló­si házak redő­nye­in lyu­kat ége­tett, majd titok­ban meg­le­sett és fel­vé­telt készí­tett a laká­sok­ban tar­tóz­ko­dó sértettekről. 

A vád­irat sze­rint a har­minc­egy éves vád­lott 2017 nya­rá­tól a 2018. janu­ár 31-én tör­tént elfo­gá­sá­ig Kun­szent­mik­ló­son, az esti órák­ban rend­sze­re­sen kerék­pá­ro­zott. Eköz­ben meg­állt utca­front­ra nyíló abla­kú házak­nál, ahol a lehú­zott műanyag redőnyt kiéget­te, majd a nyí­lá­son át sze­xu­á­lis vágya kielé­gí­té­se érde­ké­ben titok­ban meg­les­te a lakás­ban tar­tóz­ko­dó­kat és a mez­te­len, fél­mez­te­len sze­mé­lyek­ről – az érin­tet­tek tudta és bele­egye­zé­se nél­kül – mobil­te­le­fon­já­val fel­vé­te­le­ket készített.

A férfi ezzel a mód­szer­rel három fia­tal nőt, egy fér­fit és a barát­nő­jét, vala­mint egy csa­lá­dot lesett meg titok­ban és róluk fény­kép, illet­ve video­fel­vé­te­le­ket készí­tett a mobiltelefonjával.

Ezen kívül a nyo­mo­zás azt is kide­rí­tet­te, hogy a vád­lott egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon egy alkal­ma­zás segít­sé­gé­vel két isme­ret­len nő pro­fil­já­ba jogo­su­lat­la­nul belé­pett, kifür­kész­te az ott tárolt ada­to­kat, vala­mint a sér­tet­tek­ről készült fény­ké­pe­ket jogo­su­lat­la­nul lementette.

A járá­si ügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat  öt rend­be­li til­tott adat­szer­zés bűn­tet­té­vel, vala­mint két rend­be­li infor­má­ci­ós rend­szer vagy adat meg­sér­té­sé­nek vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.