Főoldal » Az ügyészségről » Régen és ma: a kaposvári ügyészségek épülete
Kapos­vá­rott soká­ig a város­ban elszór­tan, álta­lá­ban más ható­sá­gok­kal közös épü­le­tek­ben végez­te a mun­ká­ját a Somogy Megyei Főügyész­ség, a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség és a nyo­mo­zó ügyész­ség.
 
A hely­zet meg­ol­dá­sát az jelen­tet­te, hogy 2019 októ­be­ré­től a három ügyé­szi szer­ve­zet új, közös szék­ház­ba köl­tö­zött. Az épü­let alap­kö­vét 2017 őszén tet­ték le. A 115 iro­da­he­lyi­sé­ges épü­let­ben spe­ci­á­lis, ügyész­ség­re ter­ve­zett modern kihall­ga­tó és elő­ál­lí­tó helyi­sé­gek, irat­tár, és táv­ki­hall­ga­tó szoba is talál­ha­tó.
 
A képen az új épü­let mel­lett a Somogy Megyei Főügyész­ség régi épü­le­te lát­ha­tó, amely 1907-től adott helyt a bíró­sá­gi egy­sé­gek mel­lett a főügyész­ség­nek, így a fotó a régi és az új talál­ko­zá­sa.
 
For­rás: Magyar­or­szág bíró­sá­gai és ügyész­sé­gei az ezred­for­du­lón (Deb­re­cen, 2001)