Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Régen és ma: a kecskeméti épület
Hason­ló­an az álla­mi épü­le­te­ink nagy részé­hez a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség - bíró­ság­gal közös - épü­le­te a XIX-XX. szá­zad for­du­ló­ján épült.
 
A kecs­ke­mé­ti épü­let Wag­ner Gyula ter­vei alap­ján készült, a palo­ta lép­cső­há­zát Reisz­mann Már­ton helyi kovács­mes­ter kor­lá­ta­it díszí­tik. Az 1904-ben átadott, a bíró­ság és az ügyész­ség befo­ga­dá­sá­ra szol­gá­ló, gyö­nyö­rű épü­let a kényel­mes elhe­lye­zés mel­lett ugyan­ak­kor sem vil­lany­vi­lá­gí­tás­sal, sem köz­pon­ti fűtés­sel nem bírt, miköz­ben a koráb­bi épü­let­ben már mind­két szol­gál­ta­tás meg­volt. Az épü­let jel­leg­ze­tes­sé­ge a két kupo­la.
 
Az épü­let­együt­test 1999-ben újí­tot­ták fel.
 
For­rás: Magyar­or­szág bíró­sá­gai és ügyész­sé­gei az ezred­for­du­lón (Deb­re­cen, 2001)