Főoldal » Hírek » Régi bűnnek hosszú az árnyéka - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Évti­ze­des bün­te­tés­sel néz­nek szem­be a fővá­ro­si óra­bol­tot kirab­ló orosz bűnözők.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2021 novem­be­ré­ben emelt vádat egy akkor 35 éves orosz férfi ellen, aki két szö­kés­ben lévő hon­fi­tár­sá­val még 2014. novem­ber 22-én vásár­lá­si szán­dé­kot szín­lel­ve bement egy pré­mi­um órá­kat for­gal­ma­zó And­rássy úti szak­üz­let­be. Az üzlet két eladó­ját és a biz­ton­sá­gi őrt ütle­gel­ték. Az őr esz­mé­le­tét veszí­tet­te, őt a moni­tor­fal mögé húz­ták rej­tés­be,  a két eladót a bolt eladó­te­ré­től elvá­lasz­tott hátsó helyi­ség­be kísér­ték és meg­bi­lin­csel­ték. Ezt köve­tő­en a maguk­kal vitt kala­pá­csok­kal az eladó­té­ri vit­ri­ne­ket szét­ver­ték és a bolt­ból mint­egy 110.000.000 forint érték­ben már­kás kar­órá­kat tulaj­do­ní­tot­tak el.

A rab­lást ész­lel­te az utca­front felől egy járó­ke­lő, aki érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A rend­őrök érke­zé­sé­ig az elkö­ve­tők egy, a közel­ben gép­jár­mű­vel vára­ko­zó negye­dik tár­suk - a másik vád­lott - segít­sé­gé­vel a hely­szín­ről el tud­tak mene­kül­ni és elhagy­ták az országot.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2022. októ­ber 26-án kihir­de­tett íté­le­té­vel az órá­kat for­gal­ma­zó cég cseh­or­szá­gi üzle­té­nek kirab­lá­sa miatt otta­ni bün­te­té­sét töltő és Magyar­or­szág­ra szál­lí­tott fér­fit bűnös­nek mond­ta ki társ­tet­tes­ként, külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­ben és több rend­be­li testi sér­tés, vala­mint sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 11 év fegy­ház­ra és 10 év Magyar­or­szág­ról kiuta­sí­tás­ra ítél­te. A cseh büntetés-végrehajtási inté­zet­ben fog­va­tar­tás­ban lévő bűn­tár­sát az eljá­ró tör­vény­szék bűnös­nek mond­ta ki bűn­se­géd­ként, külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 6 év és 6 hónap fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint 10 évre Magyar­or­szág­ról kiuta­sí­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú hatá­ro­zat ellen az ügyész mind­két vád­lott ter­hé­re súlyo­sabb sza­bad­ság­vesz­té­sért, az egyik vád­lott védő­je a testi sér­tés bűn­tet­tei alóli fel­men­tés és a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból, a másik vád­lott és védő­je pedig fel­men­té­sért fellebbeztek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­ra továb­bí­tott másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, illet­ve a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát kezdeményezte.

A Magyar­or­szág­ra szál­lí­tott  vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a fel­leb­be­zé­si eljá­rás befejezését.