Főoldal » Hírek » Régi vita rossz megoldása – vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik elő­ször össze­ve­re­ked­tek, majd egyi­kük úgy lökte el az idő­köz­ben kerék­pár­ra pat­tant másik sze­mélyt, hogy az eles­ve élet­ve­szé­lye­sen megsérült.

A vád­irat sze­rint az ügy két vád­lott­ja ismer­te egy­mást. Egyi­kük jelen­le­gi élet­tár­sa a másik koráb­bi párja volt, ami miatt hara­gos volt a viszony a fér­fi­ak között.

2020 júni­u­sá­ban a vád­lot­tak talál­koz­tak egy élel­mi­szer­bolt­ban Kis­kun­lac­há­zán, és már az üzlet­ben összeszólalkoztak.

Ezután a bolt előtt a nyílt utcán a két férfi össze­ve­re­ke­dett, de a kakas­ko­dás után mind­ket­ten elin­dul­tak onnan.

Kicsi­vel később azon­ban újra össze­akad­tak a tele­pü­lé­sen. Egyi­kük kerék­pár­ral köz­le­ke­dett a másik irá­nyá­ba. Mikor a kerék­pár­já­val a másik köze­lé­be ért, az lelök­te őt a bicik­li­ről. Ezután még a föld­re eső férfi arcá­ra továb­bi két­szer, nagy erő­vel ráütött és elme­ne­kült a helyszínről.

A kerék­pár­ról leeső férfi több­szö­rös csont­tö­rést, kopo­nya­űri vér­zést és agy­zú­zó­dást is elszen­ve­dett, ame­lyek követ­kez­té­ben köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A Pest Megyei Főügyész­ség mind­két férfi ellen vádat emelt. A kerék­pár­ról a mási­kat lelö­kő elkö­ve­tő­vel szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, míg a súlyo­san sérült sze­méllyel szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.