Főoldal » Archív » Rendbontó csoportot állítottak bíróság elé Békéscsabán

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség cso­por­tos rend­bon­tás miatt állí­tott bíró­ság elé öt fér­fit ked­den, akik a helyi csa­pat fut­ball­mér­kő­zé­sén a lelá­tó­részt elvá­lasz­tó kapu kinyi­tá­sa után a pályá­ra futottak. 

A békés­csa­bai fut­ball klub 2019. decem­ber 4-én fogad­ta az egyik fővá­ro­si lab­da­rú­gó csa­pa­tot. A vád sze­rint az öt vád­lott, akik közül ket­ten már vol­tak bün­tet­ve rend­bon­tás, míg egyi­kő­jük ittas veze­tés miatt, a hazai szur­ko­lók között fog­lal­tak helyet az ese­mé­nyen. A hazai csa­pat a mér­kő­zés lefú­já­sát meg­elő­ző 94. perc­ben gólt szer­zett, ame­lyet köve­tő­en a vád­lot­tak a kihe­lye­zett tiltó táb­lák elle­né­re a lelá­tó­ról a pályá­ra futot­tak, miu­tán egyi­kő­jük az elvá­lasz­tó kaput kinyi­tot­ta. A fér­fi­ak a gólt és csa­pa­tuk győ­zel­mét ünne­pel­ve rövid ideig a pályán tar­tóz­kod­tak, majd a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat fel­hí­vá­sá­ra a lelá­tó­ra visszatértek.

A hely­szí­ni video­fel­vé­te­lek alap­ján a fér­fi­a­kat beazo­no­sí­tot­ták, majd a kihall­ga­tá­su­kat köve­tő egy hóna­pon belül cso­por­to­san, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rend­bon­tás bűn­tet­te miatt a Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség őket bíró­ság elé állította.

A bíró­ság a két bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit két -két év pró­bá­ra bocsá­tot­ta, míg a koráb­ban ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt bün­te­tett tár­su­kat 100 óra, a cso­port rend­bon­tás miatt elő­élet­tel ren­del­ke­ző két tag­ját pedig 200 és 300 óra kom­mu­ná­lis jel­le­gű köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság dön­té­sét min­den­ki tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emelkedett.