Főoldal » Archív » Rendkívüli perorvoslatot kezdeményezett a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség felül­vizs­gá­la­ti eljá­rás­ban indít­vá­nyoz­ta a vád­lott bűnös­sé­gé­nek kimon­dá­sát sanyar­ga­tás­sal elkö­ve­tett kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­ben is, emel­lett a bün­te­té­sé­nek szá­mot­te­vő súlyo­sí­tá­sát kérte.

A vád­lot­tat koráb­ban a tör­vény­szék – a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la által hely­ben­ha­gyott hatá­ro­za­tá­val - élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt mint külö­nös vissza­esőt 8 év bör­tön­re ítélte.

A vád­lott a leg­sú­lyo­sabb erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyét egy sérü­lé­keny sze­mé­lyi­sé­gű fia­tal nő sérel­mé­re követ­te el, aki 7 éven át élt a ház­tar­tá­sá­ban. A roko­ni támasz nél­kü­li sér­tett befo­lyá­sol­ha­tó­sá­gát kihasz­nál­va sanyar­ga­tás­sal kény­sze­rí­tet­te a ház körü­li mun­kák elvég­zé­sé­re. Rend­sze­re­sen ököl­lel, bot­tal ütle­gel­te, rúg­dos­ta, haját rán­gat­ta, sőt -  ha elé­ge­det­len volt a mun­ká­já­val - embe­ri mél­tó­sá­gá­ban is súlyo­san meg­aláz­ta. Elő­for­dult, arra kény­sze­rí­tet­te őt, hogy fejé­re vöd­röt húzva reggeltől-estig a kapu mel­lett áll­jon, ahon­nan nem moz­dul­ha­tott. Egy forró nyári napon arra uta­sí­tot­ta, hogy a ház udva­rán téli ruhá­zat­ban órák hosszat áll­jon, míg össze nem esik, télen pedig hiá­nyo­san öltöz­ve kel­lett havat lapá­tol­nia. A vád­lott rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ta és gúnyol­ta a sér­tet­tet, aki télen fűtet­len helyi­ség­ben kény­sze­rült alud­ni. Egy feb­ru­á­ri napon bot­tal esz­mé­let­len­re verte, a sér­tett kihű­lés és sérü­lé­sei miatt élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, éle­tét az orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A vád­irat tar­tal­maz­ta ugyan a kény­szer­mun­ka és a kímé­let­len bánás­mód tényét, a bíró­sá­gok azon­ban a vád­lott bűnös­sé­gét emi­att nem álla­pí­tot­ták meg.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a jog­erős bíró­sá­gi hatá­ro­za­tok ellen a Kúri­á­hoz for­dult felül­vizs­gá­la­ti indít­vánnyal, amely­ben a vád­lott bűnös­sé­gé­nek kény­szer­mun­ka bűn­tett­ben tör­té­nő kimon­dá­sát, és bün­te­té­sé­nek jelen­tős súlyo­sí­tá­sát kezdeményezte.