Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Rendőri intézkedésnek álcázott rablás- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Három férfi tavaly tavasszal úgy rabolt ki egy győri párt, hogy fegy­vert fog­tak rájuk, ami­vel „Rend­őr­ség, le a föld­re” fel­ki­ál­tás mel­lett beha­tol­tak az ott­ho­nuk­ba, és 400.000 forint­nyi érté­ket rabol­tak el tőlük.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a három férfi közül az egyik azzal kopog­ta­tott be az isme­rő­sé­hez, hogy ciga­ret­tát kér tőle. Mikor a sér­tett a lakás­ban elment a ciga­ret­tá­ért és vissza­ment az ajtó­hoz, a máso­dik férfi fegy­ver­nek tűnő tár­gyat fogott rá és azt kiál­tot­ta, hogy „Rend­őr­ség, le a föld­re!”, majd hát­rá­lás­ra kény­sze­rí­tet­te őt. Ezt köve­tő­en a har­ma­dik férfi is belé­pett a lakás­ba, és a fel­szó­lí­tás­ra a fal felé for­du­ló sér­tet­tet szem­mel tar­tot­ta, míg a fegy­ve­res társa a lakás­ban kuta­tott.

A rab­lás ideje alatt a fegy­ve­res és a sér­tet­tet szem­mel tartó férfi „kol­lé­gá­nak” szó­lí­tot­ták egy­mást és közöl­ték a sér­tet­tel, hogy „füves ciga­ret­tát” keres­nek. A ciga­ret­tá­ért beko­pog­ta­tó tár­suk pedig bilin­cse­lést szín­lel­ve hát­ra­tet­te a keze­it.

A vád­lot­tak 400.000 forint érték­ben órá­kat, kar­kö­tő­ket és kész­pénzt hoz­tak el a sér­tet­től és barát­nő­jé­től. A sér­tet­tet levet­kőz­tet­ve, letér­del­tet­ve távoz­tak a hely­szín­ről.

A vád­lot­tak a vád­irat sze­rint továb­bá kilenc nap­pal koráb­ban betör­tek egy csa­lá­di ház gará­zsá­ba is, ahon­nan 4.519.000 forint érték­ben hoz­tak el érté­ke­ket, köz­tük 40 darab fel­nit.

Emel­lett egy hónap­pal koráb­ban az egyik vád­lott betört egy másik csa­lá­di házba is, ahon­nan 483.000 forint érték­ben hozott el érté­ke­ket: sarok­ká­dat, garázs­aj­tót és más tár­gya­kat.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket minő­sí­tett rab­lás­sal és minő­sí­tett lopás­sal, ille­tő­leg egyi­kü­ket minő­sí­tett lopá­sok­kal vádol­ja. Velük szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként tizen­öt év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.