Főoldal » Hírek » Rendőrök életét fenyegette, letartóztatásba kerülhet - VIDEÓVAL

Azzal fenye­ge­tő­zött egy férfi, hogy rend­őrök éle­té­re tör, a nyo­mo­zó ügyé­szek a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont­tal együtt elfog­ták és letar­tóz­ta­tá­sát indítványozzák.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy negy­ven­há­rom éves férfi 2019. decem­be­ré­ben és 2020. janu­ár­já­ban több bead­vá­nyá­ban - ame­lye­ket vég­re­haj­tó­nak, az Orszá­gos Rendőrfő-kapitányságnak, vala­mint a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont­nak cím­zett -, azzal fenye­ge­tő­zött, hogy rend­őrök éle­tét fogja kiol­ta­ni. A nyo­mo­zás a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat ered­mé­nyes fel­de­rí­té­se és fel­je­len­té­se alap­ján indult.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség - a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont pro­fesszi­o­ná­lis segít­sé­gé­vel - a fér­fit 2020. janu­ár­já­ban elfog­ta, és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt. A beis­me­rő val­lo­mást tevő férfi ekkor sza­bad­láb­ra került, mert nem volt adat arra, hogy a fenye­ge­té­sét való­ra akar­ná váltani.

A férfi hat hónap­pal később - mivel egy bün­te­tő­ügy­ben tanú­ként kíván­ták kihall­gat­ni -, ismé­tel­ten rend­őrök meg­ölé­sé­vel fenye­ge­tett. Ezzel a tanú­ki­hall­ga­tás elke­rü­lé­se volt a célja, aka­dá­lyoz­va a rend­őr­ség tör­vé­nyes fel­ada­ta­i­nak ellátását.

A nyo­mo­zó ügyé­szek a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont szak­em­be­re­i­vel együtt ismé­tel­ten elfog­ták a fér­fit, akit ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­vel is meg­gya­nú­sí­tot­tak és őri­zet­be vettek.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, az eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sa érde­ké­ben. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an hol­nap dönt.

A Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont által a gya­nú­sí­tott elfo­gá­sá­ról készí­tett videó itt érhe­tő el:

http://www.tek.gov.hu/video/media_1398.mpg