Főoldal » Hírek » Rendőrök elől menekült a drogdíler - rendőrségi videóval és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A rend­őrök 2020 novem­be­ré­ben, Fejér megyé­ben fog­ták el azt a dílert, aki mene­kü­lés köz­ben az autó­já­val elso­dort egy rend­őrt. A magyar férfi az autó­já­ban talált 6 kilo­gramm mari­hu­á­nát egy szerb fér­fi­től sze­rez­te, akire a nyo­mo­zók szin­tén lecsaptak. 

A vád­irat sze­rint egy 58 éves szerb és 41 éves magyar férfi 2020. év máso­dik felé­től kezd­ve, kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott Buda­pes­ten. A magyar férfi viszont­el­adó volt, aki a szerb díler­től sze­rez­te be a dro­got. A szerb férfi az elfo­gá­su­kat meg­elő­ző­en, tovább­ér­té­ke­sí­tés cél­já­ból, mint­egy 38 kilo­gramm mari­hu­á­nát szer­zett meg, amit egy tár­sas­há­zi lakás­ban, és a táro­ló­ban tartott.

A magyar férfi 6 kilo­gramm mari­hu­á­nát ren­delt a szerb díler­től, aki a kábí­tó­szert 2020. novem­ber 18-án, a tár­sas­ház mély­ga­rá­zsá­ban adta át. A magyar díler a kábí­tó­szert a gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ba tette, majd Velen­cé­re ment. A nyo­mo­zók egy dohány­bolt par­ko­ló­já­ban fel­szó­lí­tot­ták, hogy száll­jon ki. A férfi a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re gázt adott, és az egyik rend­őrt elso­dor­va elhaj­tott a hely­szín­ről. A rend­őrök a mene­kü­lő dílert Lovas­be­rény köze­lé­ben fog­ták el.

A magyar férfi a mari­hu­á­nán kívül amfe­ta­min­nal, koka­in­nal és más kábí­tó­sze­rek­kel is keres­ke­dett. A kábí­tó­sze­re­ket egy vár­pa­lo­tai garázs­ban, vala­mint egy gár­do­nyi ingat­lan­ban tárol­ta. Itt a rend­őrök mint­egy 5,5 kilo­gramm mari­hu­á­nát, több mint 4500 darab MDMA tar­tal­mú tab­let­tát, csak­nem 6 kilo­gramm amfe­ta­mint, továb­bá koka­int és GBL tar­tal­mú folya­dé­kot is talál­tak, ami­ket lefog­lal­tak. A vád­lott a vár­pa­lo­tai garázs­ban egy házi­lag átala­kí­tott pus­kát is tar­tott, amely­nek tar­tá­sá­ra nem ren­del­ke­zett engedéllyel.

A szerb férfi 2020. novem­ber 18-án egy másik vevő­jé­nek mint­egy 2 kilo­gramm mari­hu­á­nát akart átad­ni, azon­ban a Páva utca és Mes­ter utca keresz­te­ző­dé­sé­ben a nyo­mo­zók elfog­ták. A férfi IX. kerü­le­ti laká­sá­ban és az ahhoz tar­to­zó táro­ló­ban továb­bi 30 kilo­gramm mari­hu­á­nát talál­tak a rendőrök.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két dílert jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, a magyar fér­fit pedig emel­lett lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, a magyar fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát is indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. A főügyész­ség a szerb férfi vonat­ko­zá­sá­ban Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő vég­le­ges hatá­lyú kiuta­sí­tás­ra is indít­ványt tett. A vád­lot­tak­tól lefog­lalt nagy össze­gű kész­pénz és más vagyon­tárgy tekin­te­té­ben a főügyész­ség vagyon­el­kob­zást indítványozott.

A magyar díler­rel szem­ben a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt külön eljá­rást folytat.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gá­sok­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nyei és az azok­hoz tar­to­zó vide­ók az aláb­bi lin­ken elérhetők:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elsodort-autojaval-egy-rendort-a-menekulo

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felgongyolitik