Főoldal » Hírek » Rendőrök elől menekült az olasz embercsempész - rendőrségi videóval - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 51 éves olasz férfi ellen, aki­nek gép­ko­csi­ját tavaly szep­tem­ber­ben vet­ték üldö­ző­be a rendőrök.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2020 szep­tem­be­ré­ben az M6-os autó­pá­lyán, Duna­föld­vár tér­sé­gé­ben a tulaj­do­nát képe­ző magyar rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­val öt, Magyar­or­szág határ­zá­rát ille­gá­li­san átlé­pő szír állam­pol­gárt szál­lí­tott Buda­pest irányába.

A fér­fit a rend­őrök ellen­őriz­ni akar­ták, aki azon­ban az egy­ér­tel­mű jel­zés elle­né­re nem állt meg. A vád­lott a sűrű for­ga­lom elle­né­re az autó­pá­lyán, majd a 6-os számú főúton – lakott terü­le­ten belül is nagy sebes­ség­gel – úgy mene­kült az őt köve­tő rend­őrök elől, hogy annak során szá­mos köz­le­ke­dé­si sza­bály meg­sze­gé­sé­vel több sze­mély éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­le­nül veszélyeztette.

A fér­fi­val szem­ben a Paksi Járá­si Ügyész­ség idén júli­us­ban bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, minő­sí­tett ember­csem­pé­szés miatt már vádat emelt a Paksi Járás­bí­ró­sá­gon. A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség az ügyek egye­sí­té­sét indít­vá­nyoz­za a Paksi Járás­bí­ró­ság­nál azzal, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélje.

A rend­őr­ség által az üldö­zés­ről készí­tett videó itt lát­ha­tó: https://www.facebook.com/watch/?v=4433090716760974

Az ügyész­ség letar­tóz­ta­tás­ról kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/eredmenyesen-inditvanyozta-az-ugyeszseg-a-rendorok-elol-menekulo-olasz-embercsempesz-es-tarsa-letartoztatasat-a-tolna-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/