Főoldal » Hírek » Rendőrökkel akarta elvitetni a szomszédját, ő lett a vádlott - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a hat­va­nas éve­i­ben járó fér­fi­nak, aki azzal fenye­ge­tő­zött, hogy meg­öli a szom­széd­ját, ha a rend­őr­ség nem viszi be.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a férfi és a het­ve­nes éve­i­ben járó szom­széd­ja között évti­ze­dek óta rossz a viszony. Konf­lik­tu­sa­ik miatt szá­mos eset­ben tör­tént rend­őri intéz­ke­dés. A férfi ellen a szom­széd­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már több­ször indult büntetőeljárás. 

A férfi egy nyári napon úgy vélte, hogy szom­széd­ja a kerí­té­sen keresz­tül locsol­ja a vád­lott sző­lő­jét. Ezért fel­hív­ta a rend­őr­sé­get, de intéz­ke­dés nem tör­tént. Egy óra múlva még min­dig úgy látta, hogy a szom­széd az ő sző­lő­jét locsol­ja. Ismét fel­hív­ta a rend­őr­sé­get és azzal kez­dett fenye­ge­tőz­ni, ha nem jön­nek ki és viszik el a szom­széd­ját, akkor „bele­bö­ki a vas­vel­lát”. A hely­szín­re érke­ző rend­őrök a vád­lot­tat őri­zet­be vették.

A férfi a szom­széd éle­té­vel fenye­ge­tőz­ve a rend­őri szer­ve­ze­tet intéz­ke­dés­re akar­ta kény­sze­rí­te­ni, ami ter­ror­cse­lek­mény­nek minősül. 

A Győri Tör­vény­szék a fér­fit ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt 2 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a férfi és védő­je fel­men­té­sért, eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés indo­ko­lat­la­nul enyhe. A fér­fit a koráb­bi büntető- és egyéb eljá­rá­sok nem tar­tot­ták vissza újabb jog­sér­tő cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től. Tehát szi­go­rúbb bün­te­tés szük­sé­ges a bün­te­tés cél­ja­i­nak az eléréséhez.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Győri Íté­lő­táb­la dönt.