Főoldal » Hírek » Rendőrökre támadt egy család – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te – egyi­kük vonat­ko­zá­sá­ban ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge – miatt emelt vádat négy férfi, egy nő, vala­mint egy fia­tal­ko­rú fiú ellen az Ózdi Járás­bí­ró­sá­gon. Az elkö­ve­tők egy intéz­ke­dés során támad­tak a rendőrökre.

2023 júni­u­sá­ban egy bor­so­di tele­pü­lé­sen leg­alább 30 fő rész­vé­te­lé­vel csa­lá­di ren­dez­vényt tar­tot­tak, ami­ről csend­há­bo­rí­tás miatt több beje­len­tés is érke­zett a rend­őr­ség­re. A vád­irat sze­rint a három rend­őr intéz­ke­dé­sét több ittas jelen­lé­vő sérel­mez­te, majd a sza­bály­sér­tés tovább foly­ta­tá­sá­ról szóló újabb beje­len­tés­re – az előz­mé­nyek­re tekin­tet­tel – már meg­erő­sí­tett rend­őri erő érke­zett, így a beavat­ko­zás­ban tizen­egyen vet­tek részt.

Az ingat­lan­ban lakó nő az agresszív tömeg báto­rí­tá­sa mel­lett a hiva­ta­los sze­mély­re támadt, meg­ra­gad­ta az intéz­ke­dést irá­nyí­tó rend­őr ruhá­ját, rán­gat­ni kezd­te, miköz­ben a férje a kaput belül­ről rug­dos­va kia­bál­va fenye­get­te a rend­őrö­ket. A rend­őrök elő akar­ták állí­ta­ni a nőt, ezért a szol­gá­la­ti gép­ko­csi irá­nyá­ba indul­tak vele. Ezt az ingat­lan udva­rán tar­tóz­ko­dó erő­sen ittas, körül­be­lül húsz fő pró­bált aka­dá­lyoz­ni, miköz­ben a vád­lot­tak őrjöng­ve indul­tak meg felé­jük azt ordi­bál­va, hogy: „meg­dög­lö­tök, meg­ölünk benneteket!”.

A hiva­ta­los sze­mé­lyek ismé­telt könny­fa­kasz­tó gáz alkal­ma­zá­sá­val tud­ták csak a táma­dó­kat távol tar­ta­ni, akik bok­szo­ló­ál­lást fel­vé­ve a rend­őrök felé ütöt­tek és rúg­tak, tár­sa­ik támo­ga­tó biz­ta­tá­sa mel­lett, azt kia­bál­va, hogy „kinyí­runk benneteket”.

Pár óra eltel­té­vel két ittas vád­lott és hoz­zá­tar­to­zó­ik az intéz­ke­dés miatt kér­dő­re akar­ták vonni a rend­őrö­ket, ezért sze­mély­gép­ko­csi­val a rend­őr­ka­pi­tány­ság épü­le­té­hez mentek.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fel­nőtt­ko­rú elkö­ve­tők ese­té­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, az itta­san sze­mély­gép­ko­csit veze­tő tár­suk­kal szem­ben továb­bá pénz­bün­te­tés­re és hatá­ro­zott ideig tartó köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra. A rend­őrök­re táma­dó nő és négy férfi az elkö­ve­tés óta letar­tóz­ta­tás­ban van, míg fia­tal­ko­rú tár­suk bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll, az ő ese­té­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés a bün­te­té­si indítvány.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-az-intezkedo-rendorokre-tamado-csalad-hat-tagja-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.