Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Rendőrre támadt az elkövető - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki meg­ütöt­te Komá­rom­ban az intéz­ke­dő járőrt.

A vád­lott a lakó­he­lyén itta­san, fél­mez­te­le­nül rug­dos­ta, csap­kod­ta az ajtót, min­den­ki­vel kia­bált, majd a köze­li gará­zsok­hoz ment és meg­pró­bál­ta az egyi­ket feltörni.

A hely­szín­re érke­ző két járőr fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, fejez­ze be, amit csi­nál. Az elkö­ve­tő ezt figye­lem­re sem mél­tat­ta, nem iga­zol­ta a sze­mély­azo­nos­sá­gát sem és táma­dó­an a jár­őrök felé indult, miköz­ben szid­ta őket. Hir­te­len oda­lé­pett az egyik rend­őr­höz és ököl­lel meg­ütöt­te  a bal szeme fölött.

A járőr az ütés­től nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A rend­őrök meg­fé­kez­ték a férfi agresszív maga­tar­tá­sát és előállították.

Az elkö­ve­tő tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság dönt.

Tata­bá­nya, 2016. októ­ber 21. napján

Dr. Reszl Ildikó

főügyész

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye