Főoldal » Archív » Rendszeresen bántalmazta lányát egy apa- A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség meg­ala­po­zott­nak ítél­te a Szol­no­ki Tör­vény­szék nem jog­erős első­fo­kú íté­le­tét, amellyel 14 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azt a vád­lot­tat, akit az ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak, sze­xu­á­lis vissza­élés és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel  vádolt.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei férfi ellen azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2017 feb­ru­ár­já­tól decem­be­rig rend­sze­re­sen sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta lányát. A vád­lott nem­csak a kis­lányt, hanem két évvel idő­sebb fiú­test­vé­rét is bán­tal­maz­ta.

A gye­re­kek sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény­re úgy derült fény, hogy a kis­lány meg­sé­rült a bán­tal­ma­zás miatt és ezt az isko­lá­ban a taná­rai ész­re­vet­ték. Ennek kivizs­gá­lá­sa köz­ben merült fel a - sok­kal súlyosabb- sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyek gya­nú­ja az apá­val szem­ben.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je rész­ben fel­men­tés, rész­ben eny­hí­tés érde­ké­ben jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát az íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en fenn­tar­tot­ta, amely ellen a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­se érde­ké­ben.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség mind a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ról szóló vég­zés, mind az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.