Főoldal » Archív » Rendszeresen lopta a gázolajat munkahelyéről a zsákai férfi

A férfi ellen a Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járásbíróságon 

A zsá­kai férfi egy hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás­sal fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság alkal­ma­zá­sá­ban állt nehéz­gép­ke­ze­lő­ként. 2017 nya­rá­tól kez­dő­dő­en két hóna­pon át több alka­lom­mal lopott gáz­ola­jat az álta­la hasz­nált mun­ka­gé­pek­ből oly módon, hogy egy gumi­cső segít­sé­gé­vel az üzem­anyag­tar­tály­ból a magá­val vitt kan­ná­ba enge­dett alkal­man­ként 20-25 liter gáz­ola­jat. A kan­nát a saját gép­ko­csi­já­nak cso­mag­tar­tó­já­ba rej­tet­te és mun­ka­ide­jé­nek letel­tét köve­tő­en a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság telep­he­lyé­ről a lopott gáz­ola­jat kivitte.

2017. szep­tem­ber 13-án az esti órák­ban a telep­hely biz­ton­sá­gi őrei a vád­lot­tat tet­ten érték, amint 20 liter gáz­ola­jat enge­dett ki egy kan­ná­ba az egyik mun­ka­gép üzemanyagtartályából.

A vád­lott mun­kál­ta­tó­já­tól két hónap alatt össze­sen 300 liter gáz­ola­jat tulaj­do­ní­tott el, amellyel közel 75.000 forint kárt okozott.

A férfi a lopott gáz­olaj­ból 120 litert saját cél­ja­i­ra hasz­nált fel, míg a továb­bi mennyi­sé­get mező­gaz­da­sá­gi föld­mun­kát végző sze­mé­lyek­nek érté­ke­sí­tet­te. A vád­lott a gáz­ola­jat a hiva­ta­los kis­ke­res­ke­del­mi árnál drá­gáb­ban adta el, így 50.400 forint jöve­de­lem­re tett szert.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a sér­tett kár­igé­nyé­nek elbí­rá­lá­sá­ra tett indítványt.