Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Rendszeresen sikkasztotta a bevételt a könyvesbolti alkalmazott

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a napok­ban emelt vádat egy 34 éves mis­kol­ci nővel szem­ben, aki egy köny­ves­bol­to­kat működ­te­tő cég alkal­ma­zott­ja­ként a könyv­utal­vá­nyok­kal vissza­él­ve, a pénz­tár­gé­pek­ből havon­ta több alka­lom­mal tulaj­do­ní­tott el kész­pénzt, ezzel több mint 1.000.000. Ft kárt okoz­va munkáltatójának.

A nő a cég két, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban műkö­dő köny­ves­bolt­já­ban a 2013.augusztusa és 2015. máju­sa  közöt­ti idő­szak­ban állt alkal­ma­zás­ban, előbb  pénz­tá­ros­ként, majd bolt­ve­ze­tő­ként. A  vád­lott mun­ka­kö­ri fel­ada­tai közé tar­to­zott – töb­bek között – az áru-és pénz­for­ga­lom lebo­nyo­lí­tá­sa, a készpénz-helyettesítő utal­vá­nyok keze­lé­se, a bolt zárá­sát köve­tő­en a szá­mí­tó­gé­pes rend­szer­ben összeg­zett eladás és a pénz­tár­gép for­gal­má­nak ellen­őr­zé­se, a bevé­tel­lel tör­té­nő elszámolás.

A vád­lott  rend­sze­res haszon­szer­zés remé­nyé­ben, a jöve­del­me kiegé­szí­té­sé­nek szán­dé­ká­val, a mun­ka­vég­zé­se során a pénz­tár­gé­pek­nél talál­ha­tó fiók­ban lévő könyv­vá­sár­lá­si utal­vá­nyo­kat kivet­te, azo­kat fik­tív vásár­lás­ként rend­sze­re­sen bevál­tot­ta, a kasszá­ba elhe­lyez­te és az utal­vány­nak meg­fe­le­lő ellen­ér­té­ket kész­pénz­ben eltu­laj­do­ní­tot­ta. Mivel utal­vá­nyos vásár­lá­sok tény­le­ge­sen nem  tör­tén­tek, a nő a pénz­tár­gép­be a blok­ko­lás során nem utal­ványt, hanem kész­pénzt kasszá­zott, a pénz­tár­könyv­ben azon­ban már  utal­vánnyal tör­tént vásár­lá­so­kat tün­te­tett fel.

Az ügyész­ség a nőt nagyobb értékre,üzletszerűen elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kol­ci Járásbíróságnak.

Mis­kolc, 2016. szep­tem­ber 21. napján

Dr. Mis­kol­ci László

főügyész

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye