Főoldal » Archív » Repült a tévé - vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy pécsi férfi ellen, aki egy csa­lá­di vesze­ke­dés során kidob­ta az abla­kon a tévét az utcára. 

 A férfi idén tavasszal itta­san ment haza a város egyik tár­sas­há­zá­ban lévő laká­suk­ba, ahol a késő esti órák­ban vesze­ked­ni kez­dett az élet­tár­sá­val. A vesze­ke­dés során a férfi ordi­bált, szi­dal­maz­ta élet­tár­sát, és a lakás csak­nem összes búto­rát össze­tör­te, majd meg­ra­gad­ta a szo­bá­ban lévő tévé­ké­szü­lé­ket, és azt a csu­kott abla­kon keresz­tül az utcá­ra dobta. Ez után meg szá­mos edényt, egyéb hasz­ná­la­ti tár­gyat, hűtőszekrény-fiókot és élel­mi­szert is kiha­jí­tott az utcára.

A kido­bott tár­gyak a ház mel­let­ti jár­dá­ra estek, ahol senki nem tar­tóz­ko­dott, így sze­ren­csé­re senki nem sérült meg, és a közel­ben par­ko­ló autók­ban sem kelet­ke­zett kár.

A férfi erő­sza­kos maga­tar­tá­sa ugyan­ak­kor alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat kelt­sen, így ez a maga­tar­tás garáz­da­ság­nak minő­sül, ami­ért akár két év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.