Főoldal » Hírek » Részegen bort rabolt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy huszon­éves férfi ellen rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt, aki egy bor­so­di kis­te­le­pü­lés pin­ce­so­rán ész­re­vet­te, amint a sér­tett férfi a pin­cé­jé­ből palac­kok­ban tíz liter bort hoz ki. Köve­tel­te az ital átadá­sát, ezért több­ször ököl­lel meg akar­ta ütni, de olyan részeg volt, hogy nem talál­ta el a sér­tet­tet, aki viszont elme­ne­kült. A vád­lott futva üldöz­te, de elesett, majd a bort magá­hoz vette és távo­zott a helyszínről. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022 júni­u­sá­ban, dél­előtt, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lés pin­ce­so­rán tar­tóz­ko­dott, és ész­re­vet­te, hogy az egyik pin­ce­tu­laj­do­nos férfi egy vödör­ben hat műanyag fla­kon­ban tíz liter fehér bort hozott ki a pincéből.

A vád­lott köve­tel­te tőle a bor átadá­sát, azzal fenye­get­te a sér­tet­tet, hogy ha nem adja oda, a kész­pén­zét is elve­szi. A sér­tett viszont közöl­te vele, hogy a nála már koráb­ban vásá­rolt bort sem fizet­te ki, és ő nem adja oda a fla­ko­no­kat. Erre a vád­lott ököl­be szo­rí­tott kéz­zel hat­szor meg­pró­bál­ta meg­üt­ni a sér­tet­tet, de annyi­ra részeg volt, hogy az üté­sek nem találtak.

A sér­tett férfi azt mond­ta, hogy hívni fogja a rend­őr­sé­get, majd futva mene­kült.  A vád­lott üldöz­ni kezd­te, kia­bál­va azzal fenye­get­te, hogy ha rend­őrt hív, nagyon meg­bán­ja, vége lesz, azon­ban elesett, végül az 5 000 Ft érté­kű hat fla­kon­ban lévő tíz liter­nyi fehér bort magá­hoz vette és  távo­zott a hely­szín­ről. Mező­kö­ves­den egy lakó­ház­ban rej­tő­zött el, ahol a rend­őrök elfog­ták, három boros fla­kont talál­tak nála, de azok akkor már üre­sek voltak.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő külö­nös vissza­eső minő­sült­sé­gű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, koráb­bi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sá­nak meg­szün­te­té­sé­vel, továb­bá köz­ügyek­től eltiltással.