Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Részegen vezette a lopott autót, ráadásul eltiltás hatálya alatt is állt - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye-FOTÓKKAL

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki idén már­ci­us­ban, a város szi­kán­csi tele­pü­lés­ré­szén, egy büfé előtt leál­lí­tott gép­ko­csit ittas álla­pot­ban eltu­laj­do­ní­tott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott ész­re­vet­te, hogy az autót annak tulaj­do­no­sa lezá­rat­la­nul par­kol­ta le, ráadá­sul a gyúj­tás­kap­cso­ló­ban az indí­tó­kul­csot is benne hagy­ta. Elha­tá­roz­ta, hogy ellop­ja a 280.000 forint érté­kű kocsit, ezért bele­ült és a hely­szín­ről elhaj­tott. Ebben nem gátol­ta meg, hogy elő­ze­te­sen sze­szes italt fogyasz­tott, sőt az sem, hogy őt a bíró­ság koráb­ban már vég­le­ges hatállyal a jár­mű­ve­ze­tés­ről eltil­tot­ta.

A rend­őr­ség jár­őrei a Hód­me­ző­vá­sár­hely bel­te­rü­le­tén az autó­val köz­le­ke­dő vád­lot­tat fél órá­val a lopást köve­tő­en iga­zol­tat­ták. Az eljá­rás során tőle levett vizelet-és vér­min­ták alap­ján nála köze­pe­sen súlyos fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság iga­zo­ló­dott. A min­ták­ból dizáj­ner drog vala­mint egy nyug­ta­tó ható­anya­gát is kimu­tat­ták. A vád­lott veze­té­si képes­sé­gét az alko­hol mel­lett a nyug­ta­tó ható­anya­ga tovább gyen­gí­tet­te.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség lopás vét­sé­gé­vel vala­mint ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, mely bűn­cse­lek­mé­nye­ket elő­éle­té­re tekin­tet­tel több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­ként köve­tett el. A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

Az eset­ről koráb­ban készült fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/alkoholt-ivott-autot-lopott-a-rendorok-egy-oran#1