Főoldal » Hírek » Részegen zebrát látott és forgalmat irányított - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt. A férfi 2021. októ­ber végén, dél­ben, Mező­kö­ves­den, itta­san az úttest szé­lén azt gon­dol­ta egy gya­log­át­ke­lő­nél van, kilé­pett az útra meg­ál­lás­ra kény­sze­rít­ve egy gép­jár­mű­vet. Ezt köve­tő­en a veze­tő­vel szó­vál­tás­ba került, több­ször meg­pró­bál­ta meg­üt­ni és meg­rúg­ni, vala­mint két­szer bele­rú­gott az autó sár­vé­dő­jé­be.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. októ­ber végén, a déli órák­ban, Mező­kö­ves­den, erő­sen ittas álla­pot­ban gya­lo­golt az úttest szé­lén. Részeg­sé­ge miatt az gon­dol­ta, hogy egy zebra van az úttes­ten, ezért kilé­pett a for­ga­lom elé, majd a tenye­rét fel­tart­va meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tett egy arra köz­le­ke­dő autót azt kia­bál­va, hogy itt zebra van, áll­jon meg. A gép­jár­mű veze­tő­je kiszólt neki, hogy ott nincs sem­mi­lyen gya­log­át­ke­lő, mire a férfi a nyi­tott abla­kon keresz­tül meg­pró­bál­ta meg­üt­ni. A férfi kiszállt az autó­ból, erre az elkö­ve­tő ököl­be szo­rí­tott kéz­zel küz­dő­ál­lást vett fel, és a sér­tett felé rúgott, aki viszont elkap­ta a lábát, majd pedig tenyér­rel ellök­te, mely­nek követ­kez­té­ben a vád­lott a föld­re esett. A föld­ről fel­kel­ve az autó sár­vé­dő­jé­be bele­rú­gott, erre a veze­tő újból ellök­te, megint föld­re került, ekkor az útszé­lén lévő virá­go­kat kezd­te el tép­ked­ni, dobál­ni, majd ami­kor újból fel­állt, ismét a sár­vé­dő­be rúgott. A gép­jár­mű veze­tő­je vissza­ült az autó­ba és hogy elke­rül­je a továb­bi konf­lik­tust, elhagy­ta a hely­színt, de a tükör­ből vissza­te­kint­ve látta, hogy a férfi az úttes­ten köz­le­ke­dő autók között gya­lo­gol, ezért érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.

A vád­lott a gép­jár­mű­ben 60.000 forint kárt oko­zott.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.