Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Robbantással fenyegetőzött egy debreceni férfi

Tet­té­ért gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben kell felel­nie a Deb­re­ce­ni Törvényszéken

A vád­lott a tulaj­do­nát képe­ző ter­mő­föld prob­lé­má­i­nak ren­de­zé­se érde­ké­ben a cse­lek­ményt meg­elő­ző­en már több­ször fel­ke­res­te az ügy­ben érin­tett hiva­talt, és kérte a segít­sé­gü­ket. A férfi sze­rint az ügyé­nek inté­zé­se las­san haladt és úgy ítél­te meg, hogy a bead­vá­nya­i­ban fog­lal­ta­kat nem veszik komo­lyan, ezért 2016. novem­ber 14-én egy újabb bead­ványt készí­tett, amely­ben ismé­tel­ten kérte a hiva­tal segít­sé­gét, illet­ve köz­re­mű­kö­dé­sét egy okirat beszer­zé­sé­hez. A vád­lott a bead­ványt a hiva­tal veze­tő­jé­nek címez­te és abban a ter­mő­föld­del kap­cso­la­tos konk­rét ügy­in­té­zés­re vonat­ko­zó kéré­sei mel­lett azt rög­zí­tet­te, hogy­ha nem tör­té­nik az ügyé­ben érde­mi elő­re­lé­pés, abban az eset­ben fel fogja rob­ban­ta­ni az irodáját.

A férfi az ira­tot 2016. novem­ber 14-én dél­előtt bead­ta az intéz­mény ikta­tó­já­ba, s miu­tán meg­is­mer­ték a bead­vány­ban fog­lal­ta­kat, a hiva­tal mun­ka­tár­sai hala­dék­ta­la­nul érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A nyo­mo­zó ható­ság 2016. novem­ber 15-én a deb­re­ce­ni fér­fit a laká­sán elfog­ta és őri­zet­be vette.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a jelen­leg lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom hatá­lya alatt álló vád­lot­tat ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt 2016. decem­ber 13. nap­ján a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék elé állít­ja, ahol gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben kerül sor a bíró­sá­gi eljá­rás lefolytatására.