Főoldal » Hírek » Rokonának adta ki magát igazoltatásakor - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy sze­ge­di nő ellen, aki köz­úti iga­zol­ta­tá­sa­kor hamis ada­to­kat adott meg a rendőröknek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott idén feb­ru­ár­ban Sán­dor­fal­ván köz­le­ke­dett gép­jár­mű­vel, ami­kor őt a rend­őr­ség mun­ka­tár­sai ellen­őriz­ték. A jár­őrök az intéz­ke­dés során fel­szó­lí­tot­ták, hogy adja át veze­tői enge­dé­lyét, sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyát, vala­mint a jármű papír­ja­it. Mivel a vád­lott jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­zik, azt nyi­lat­koz­ta, hogy az okmá­nyo­kat tás­ká­já­val együtt ott­hon felej­tet­te. Arra a rend­őri fel­szó­lí­tás­ra, hogy akkor adja meg a sze­mé­lyes ada­ta­it, egy olyan, távo­li roko­na ada­ta­it dik­tál­ta be, aki­ről tudta, hogy van jogosítványa.

A jár­őrök az ada­to­kat ellen­őriz­ték, azo­kat valós­ként álla­pí­tot­ták meg, majd a vád­lot­tat – ami­ért nem tar­tot­ta magá­nál okmá­nya­it – sza­bály­sér­tés miatt hely­szí­ni bír­ság­gal súj­tot­ták. A bír­ság­ról szóló for­ma­nyom­tat­vány­ba az előz­mé­nyek alap­ján nem a vád­lott, hanem az álta­la meg­adott rokon ada­tai kerül­tek, akit így a vád­lott sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­sé­vel vádolt meg hamisan.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­té­nek illet­ve sza­bály­sér­tés­re vonat­ko­zó hamis vád vét­sé­gé­nek elkö­ve­té­sé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.