Főoldal » Hírek » Romániai embercsempészeket állított bíróság elé az ügyészség - Fotókkal - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt a bíró­ság elé állí­tot­ta azt a két román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akik a vád sze­rint 2021. janu­ár 11-én nyolc jogo­su­lat­lan határ­át­lé­pőt akar­tak ille­gá­li­san Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szállítani. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tők a kora reg­ge­li órák­ban Csongrád-Csanád megyé­ben vet­ték fel egy nagyobb utas,- illet­ve rako­dó­tér­rel ren­del­ke­ző sze­mély­gép­ko­csi­juk­ba a magu­kat szír állam­pol­gár­nak valló sze­mé­lye­ket, akik az éjsza­ka folya­mán két isme­ret­len ember­csem­pész kísé­re­té­ben, okmá­nyok nél­kül jutot­tak Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re. Az ille­gá­lis beván­dor­lók koráb­ban 3000, illet­ve 5000 eurós össze­ge­ket helyez­tek letét­be azért, hogy Auszt­ri­á­ba jut­tas­sák őket.

A vád­lot­tak az ille­gá­lis határ­át­lé­pők­kel dél­előtt 11 óra körül a 8-as számú főúton Veszp­rém felől Auszt­ria irá­nyá­ba halad­tak, ami­kor az Ajka és Deve­cser közöt­ti sza­ka­szon a rend­őrök a jár­mű­vet fel­tar­tóz­tat­ták, és az elkö­ve­tő­ket, vala­mint a gép­ko­csi utas­te­ré­ből a szír állam­pol­gá­ro­kat előállították.

Az ügyész­ség a két fér­fi­val szem­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az Ajkai Járás­bí­ró­ság­nak. A bíró­ság a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény miatt mind­két vád­lot­tat 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 10 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, továb­bá ügyé­szi indít­vány­ra a letar­tóz­ta­tá­suk­ról is rendelkezett.

Az íté­let kap­csán a vád­lot­tak és védő­ik három mun­ka­na­pot tar­tot­tak fenn a nyi­lat­ko­zat­té­tel­re, míg az ügyész három mun­ka­nap fenn­tar­tá­sát köve­tő­en tudo­má­sul vette az íté­le­tet. A kény­szer­in­téz­ke­dést elren­de­lő vég­zés az eljá­rás vala­mennyi részt­ve­vő­je tudo­má­sul vette, így az vég­le­ges­sé vált.