Főoldal » Hírek » Romboltak a munkásszállón, majd asztallábakkal verték lakótársaikat – fotóval – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azt az ukrán állam­pol­gár­sá­gú test­vér­párt, akik 2022 decem­be­ré­ben egy pápai mun­kás­szál­lón ren­dez­tek ámok­fu­tást. A test­vé­rek­nek ezen túl a har­ma­dik tár­suk­kal együtt magán­lak­sér­tés bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt is felel­nie kell a bíró­ság előtt.

A vád­irat sze­rint az akkor még fia­tal­ko­rú fiú és báty­ja a 19 éves tár­suk­kal és csa­lád­tag­ja­ik­kal együtt 2022. decem­ber 18-án érke­zett Pápá­ra azért, hogy három nap­pal később mun­ká­ba áll­ja­nak. A vád­lot­tak más­nap ita­loz­tak a mun­kás­szál­lón, majd éjfél­kor hoz­zá­tar­to­zó­juk útján meg­kér­ték a máso­dik eme­le­ten lakó isme­rő­sü­ket, hogy a szál­ló buszá­val vigyen még nekik sört. A férfi vissza­uta­sí­tot­ta a kérést, majd a 19 éves elkö­ve­tő szi­dal­ma­it köve­tő­en, hogy nem segít nekik, a szo­bá­já­nak ajta­ját is kulcs­ra zárta.  A vád­lott ezen fel­há­bo­ro­dott, ütni, rúgni kezd­te a szo­ba­aj­tót, mely­be a test­vér­pár is bekap­cso­ló­dott. Köz­ben fenye­get­ték a fér­fit, hogy a lábá­nál fogva húz­zák ki a szo­bá­ból és meg­ölik. Közö­sen egy lyu­kat ütöt­tek a szo­ba­aj­tón, és azon keresz­tül meg­ra­gad­ták a sér­tet­tet, aki ki tudott sza­ba­dul­ni a fogá­suk­ból. Végül a három vád­lott betör­te az ajtót, bero­hant a szo­bá­ba, rátá­mad­tak a fér­fi­ra, és az ágyra lökve ütle­gel­ni kezd­ték. A bán­tal­ma­zás­nak csak az vete­tett véget, hogy a 19 éves férfi édes­any­ja tes­té­vel védel­mez­te a sér­tet­tet a továb­bi üté­sek­től. Idő­köz­ben több lakó is meg­je­lent, akik­re a vád­lot­tak szin­tén rátá­mad­tak. A lakó­tár­sak véde­kez­tek elle­nük, majd a dula­ko­dás alatt egyen­ként elhagy­ták a szobát.

A vád­lot­tak ezek után a össze­tör­ték a szoba beren­de­zé­sét, a szét­tört búto­rok marad­vá­nyai közül pedig a két test­vér egy-egy asz­tal­lá­bat, tár­suk pedig egy fa asz­tal­me­re­ví­tőt vett magá­hoz. A 19 éves férfi kezé­ben a fada­rab­bal kisza­ladt az udvar­ra, míg a test­vé­rek az asz­tal­lá­bak­kal csap­kod­va a folyo­só végén tar­tóz­ko­dók felé rohan­tak, akik szét­szé­led­tek előlük.

A két férfi, kezük­ben az asz­tal­lá­bak­kal lefu­tott az első eme­let­re, ahol a fia­tal­ko­rú utol­ért egy fér­fit, és az asz­tal­lá­bat két kézre fogva a sér­tett fejé­re pró­bált üté­se­ket mérni. A férfi egy szé­ket maga elé tart­va véde­ke­zett és hát­rált előle, ám miu­tán az elkö­ve­tő báty­ja is csat­la­ko­zott a test­vé­ré­hez, a szé­ket kiej­tet­te a kezé­ből, és már csak tér­del­ve, keze­it maga elé tart­va tudott véde­kez­ni a fejé­re mért üté­sek elől. A sér­tett­nek a fia kelt a védel­mé­re, ám a két vád­lott őt sem kímél­te, az asz­tal­lá­bak­kal neki is a fejé­re mér­tek üté­se­ket, melyek követ­kez­té­ben kopo­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett. A maga­te­he­tet­le­nül fekvő sér­tett és a szin­tén fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett édes­ap­ja bán­tal­ma­zá­sá­nak végül a szem­ta­núk köz­be­avat­ko­zá­sa vetett véget.

A vád­lot­tak a két fér­fit oly módon és olyan súlyo­san bán­tal­maz­ták, hogy a fejük­re mért üté­sek a véde­ke­zé­sük és a kívül­ál­lók köz­be­avat­ko­zá­sa nél­kül a halá­lu­kat is okoz­hat­ták volna.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az idő­sebb test­vér­rel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, öccsé­vel szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­ne, míg tár­suk­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és mind­hár­muk­kal szem­ben a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­suk­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­nek azzal, hogy a két test­vér fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az össze­tört ajtót és szo­ba­bel­sőt ábrá­zo­ló kép a szem­le során készült.

Az összetört ajtó és a szobabelső