Főoldal » Hírek » Rossz helyen ürítette a kukát, ezért megverték – videóval – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott két elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik  meg­ver­ték a hul­la­dék­be­gyűj­tőt, mert nem tud­tak tőle parkolni. 

A tény­ál­lás sze­rint az ügy sér­tett­je 2023 már­ci­u­sá­ban, Tin­nyén végez­te a műanyag hul­la­dé­kok begyűj­té­sét. Ennek során a hul­la­dék­szál­lí­tó jár­mű­vel meg­állt az egyik ház előtt, majd kiszállt, hogy a hul­la­dék­tá­ro­lót kiürít­se. A sér­tett azon­ban úgy par­kolt le erre a rövid időre a jár­mű­vel, hogy az éppen akkor érke­ző elkö­ve­tők nem tud­tak a ház gép­ko­csi­be­ál­ló­já­ra aka­dály­men­te­sen fel­haj­ta­ni az autó­juk­kal. Az ezen fel­in­dult két elkö­ve­tő a hul­la­dék­szál­lí­tó hátul­já­nál tar­tóz­ko­dó sér­tett­re támadt. Egyi­kük lábon rúgta, mási­kuk több­ször ököl­lel fejen ütöt­te a sér­tet­tet, aki annak hatá­sá­ra elesett. A bán­tal­ma­zás­sal azon­ban az elkö­ve­tők nem hagy­tak fel, még több­ször meg­rúg­ták és megütötték. 

Miu­tán fel­hagy­tak a táma­dás­sal, a hul­la­dé­kot begyűj­tő férfi a hul­la­dék­szál­lí­tó­val elhajtott.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hul­la­dék­gyűj­tő férfi nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se keletkezett.

A két elkö­ve­tőt súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, mely­nek során beis­mer­ték a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és meg­bá­nó maga­tar­tást tanúsítottak.

Az ügy­ben a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség mind­ket­te­jük vonat­ko­zá­sá­ban 1 év 3 hónap idő­tar­tam­ra az eljá­rást fel­füg­gesz­tet­te azzal a fel­té­tel­lel, hogy ezen idő alatt cso­por­tos sze­mé­lyi­ség­fej­lesz­tő és agresszió­ke­ze­lő tré­nin­gen kell részt ven­ni­ük. Ezen köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­sét és a fel­füg­gesz­tés tar­ta­ma alat­ti élet­vi­te­lü­ket a mel­lé­jük kiren­delt párt­fo­gó ellenőrzi.

Az elkö­ve­tők­kel szem­ben csak akkor kerül­het sor az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­re, ha a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés tar­ta­ma ered­mé­nye­sen telik el.

A biz­ton­sá­gi kame­ra által rög­zí­tett fel­vé­te­len a cse­lek­mény látható: