Főoldal » Hírek » Rossz módját választotta jogosítványa visszaszerzésének - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki a gyanú sze­rint a héten erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve pró­bál­ta meg kikény­sze­rí­te­ni jogo­sít­vá­nya vissza­adá­sát a Móra­hal­mi Kormányablakban.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott veze­tői enge­dé­lyét 2021. feb­ru­ár 28-ig jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás miatt bevon­ták. A férfi már­ci­us 1-jén meg­je­lent a kor­mány­ab­lak­ban, hogy iga­zol­vá­nyát vissza­kér­je. Az eljá­ró ügy­in­té­ző a kérést nem tudta tel­je­sí­te­ni, mivel azt álla­pí­tot­ta meg, hogy az okmány még a rend­őr­sé­gen talál­ha­tó. Ezt közöl­te is a fér­fi­val, aki erre indu­la­to­san, dühö­sen rea­gált, és csak nagy nehe­zen távo­zott a hivatalból.

Ezután a gya­nú­sí­tott egy álné­ven lét­re­ho­zott, de saját fény­ké­pé­vel ellá­tott pro­fil alatt, egy közös­sé­gi por­tá­lon elekt­ro­ni­kus üze­ne­tet tett közzé. Ebben a jogo­sít­vá­nyá­val kap­cso­la­tos intéz­ke­dés­re szó­lí­tott fel, külön­ben – mint írja - „meg kell szur­kál­nia vala­kit”. Az üze­net­ben a férfi a kor­mány­ab­lak eljá­ró ügy­in­té­ző­jét is neve­sí­tet­te, vala­mint megfenyegette.

A ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban a főügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel indít­vá­nyoz­ta. Utób­bi indo­kot a főügyész­ség sze­rint külö­nö­sen az támaszt­ja alá, hogy a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben hason­ló, sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt két eljá­rás is folya­mat­ban van.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.