Főoldal » Archív » Rosszul viselte, hogy leszállították a vonatról - vádemelés

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy negy­ven­két éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint a vád­lott 2019. októ­ber ele­jén, Tokaj vas­út­ál­lo­má­son, késő dél­után, fel­szállt a Nyír­egy­há­zá­ról Mis­kolc­ra köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat­ra. A jegy­vizs­gá­ló azon­ban ész­lel­ve ittas­sá­gát, leszállította.

A vád­lott ezen nagyon fel­há­bo­ro­dott, kia­bált, és az állo­mást elha­gyó vonat kocsi­já­nak olda­lá­ra csa­pott. Ezután sem nyu­go­dott meg, bement a váró­te­rem­be, ahol az ajtók és a jegy­pénz­tár üve­ge­zett része­it ököl­lel ütle­gel­te han­gos szitkozódással.

A vád­lott kihí­vó­an erő­sza­kos és közös­ség­el­le­nes cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Látva maga­tar­tá­sát, a for­gal­mi szol­gá­lat­te­vő érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik a vád­lot­tat előállították.

A cse­lek­mény követ­kez­té­ben anya­gi kár nem keletkezett.

Az ügyész­ség a meg­elő­ző elíté­lé­sei miatt több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tést indítványozott.