Főoldal » Hírek » Rövid időn belül elitta a lopott pénzt – fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge kifosz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki az őt befo­ga­dó asszony pén­zét vette el.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó fér­fit az idős sér­tett 2022 júli­u­sá­ban befo­gad­ta a saját házá­ba. Alig néhány nap­pal később azon­ban a vád­lott kifi­gyel­te, hogy az asszony hol tart­ja a kész­pén­zét, majd a kora dél­utá­ni órák­ban – kihasz­nál­va azt, hogy a sér­tett éppen elaludt – az alvó nő ágyá­nak köze­lé­ben talál­ha­tó sza­tyor­ból össze­sen 70.000 forin­tot vett magá­hoz, amely­nek jelen­tős részét még aznap alko­hol­ra költötte.

Miu­tán a sér­tett fel­éb­redt, pén­zé­nek hiá­nyát ész­lel­ve nyom­ban érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, a jár­őrök pedig rövid időn belül, még a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek nap­ján elfog­ták az fér­fit, aki­nél ekkor­ra már csak 6.250 forint maradt a lopott pénzből. 

A Bar­csi Járás­bí­ró­ság a 2022. szep­tem­ber 27-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, és vele szem­ben 1 év 8 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, egy­út­tal köte­lez­te arra is, hogy az álta­la elköl­tött össze­get fizes­se vissza a sér­tett­nek. A bíró­ság íté­le­te – mivel azt az ügyész­ség, a vád­lott, és a védő is tudo­má­sul vette – nyom­ban jog­erő­re emelkedett.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­lén készítette.