Főoldal » Archív » Röviddel az elévülés előtt fogták el nemzetközi körözés alapján – vádemelés

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, akit 2019. júli­u­sá­ban, rövid­del az álta­la elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény bün­tet­he­tő­sé­gé­nek elévü­lé­se előtt vet­tek őri­zet­be az elle­ne kibo­csá­tott euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Németországban.

A vád­irat sze­rint a vád­lott tár­sá­val 2013. szep­tem­be­ré­ben napo­kon keresz­tül köve­tett és meg­fi­gyelt egy nőt annak érde­ké­ben, hogy egy másik sze­mély hol­lét­tét meg­ál­la­pít­sák. Mivel ez nem járt siker­rel elha­tá­roz­ták, hogy a sér­tet­tet köve­tik és akár erő­szak­kal is elfog­va őt arra kény­sze­rí­tik, hogy a kere­sett sze­mély hol­lé­tét árul­ja el. A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en, 2013. szep­tem­ber 20. nap­ján autó­val egész nap követ­ték a nőt a meg­fe­le­lő pil­la­nat­ra várva. A sér­tett háza előtt meg­áll­va a vád­lot­tak az autó­já­ból éppen kiszál­ló és a garázs­ka­put becsu­kó nőt kar­já­nál fogva, aka­ra­ta elle­né­re kirán­gat­ták, fején meg­ütöt­ték és meg­pró­bál­ták az utcán par­ko­ló gép­ko­csi­ba kény­sze­rí­te­ni. A vád­lot­tak kény­sze­rí­té­sé­nek a sér­tett ellen­állt és az úttes­ten segít­sé­gért tudott kiál­ta­ni, mely­nek hatá­sá­ra a vád­lot­tak elen­ged­ték őt és a hely­szín­ről elmenekültek.

A sér­tett az őt ért bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben a nyak felü­le­tes sérü­lé­sé­vel, a fej ütő­dé­sé­vel járó 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az eljá­rás során az egyik vád­lott isme­ret­len hely­re távo­zott, őt euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs ered­mé­nye­kép­pen a bün­tet­he­tő­ség elévü­lé­se előtt mint­egy más­fél hónap­pal sike­rült a német ható­sá­gok­nak őri­zet­be venni, majd a magyar rend­őr­ség­nek átadni.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.