Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség » Rugós késsel váltotta be halálos fenyegetését a zaklató- a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék íté­le­ti tény­ál­lá­sa sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott nem tudta fel­dol­goz­ni, hogy fele­sé­ge nem akar vele élni, ezért válá­su­kat köve­tő­en hóna­po­kon keresz­tül több alka­lom­mal sze­mé­lye­sen – időn­ként más­sal is üzen­ve - fenye­ge­tő­zött azzal, hogy leön­ti sósav­val, illet­ve élet­tár­sá­val együtt leszúr­ja. „Egy szom­ba­ton elvá­gom a tor­ko­dat!” – alig egy hét­tel a késes táma­dás előtt ilyen dur­ván fenye­get­te más jelen­lé­té­ben a volt feleségét.

2019. év nya­rán egy szom­bat dél­után a vád­lott egyik gyer­me­ke előtt itta­san egy kést muto­gat­va azzal fenye­ge­tő­zött, hogy ne talál­koz­zon sem az édes­any­já­val, sem annak élet­tár­sá­val, mert akkor mind­ket­tőt meg­öli. A fiú nyom­ban figyel­mez­tet­te a sér­tet­te­ket, akik egy bal­la­gá­si ünnep­sé­gen ven­dé­ges­ked­tek. Az asszony és élet­tár­sa késő este haza­fe­lé igye­kez­tek, ami­kor a vád­lott - aki már több órája egy lakat­lan ház udva­rán les­ben állva várt rájuk - hátul­ról rátá­madt a fér­fi­ra, és rugós késé­vel két ízben hátba szúr­ta. Apját pár­tol­va a bán­tal­ma­zás­ba bekap­cso­ló­dott a vád­lott egyik kis­ko­rú gyer­me­ke, vala­mint a kereszt­fia is. A fia­tal­ko­rú vád­lott fel­lök­te anyja élet­tár­sát, majd ököl­lel ütöt­te, miköz­ben társa telesz­kó­pos bot­tal ütle­gel­te. A vád­lott a hely­ze­tet kihasz­nál­va ismét meg­szúr­ta a fér­fit, akit ezút­tal a hasán és a derék­tá­ján ért a penge. A vád­lott ezután a köze­lük­ben tar­tóz­ko­dó és segít­sé­gért kiál­to­zó volt fele­sé­ge ellen for­dult, egyik fia azon­ban az anyja védel­mé­re kelve lefog­ta, a táma­dás­ban bűn­társ segí­tői pedig elrán­gat­ták a helyszínről.

 A vád­lott szán­dé­ka két­sé­get kizá­ró­an ember­ölés­re irá­nyult és csak a vélet­len­nek köszön­he­tő, hogy a sér­tett túl­él­te a támadást.

A tör­vény­szék a fér­fit előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és zak­la­tás bűn­cse­lek­mé­nye miatt 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A vád­lott és védő­je téves jogi minő­sí­tés miatt és eny­hí­té­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést. Az elkö­ve­tés­kor 17 éves fiát, vala­mint a kereszt­fi­át társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a bíró­ság vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­sel sújtotta.

A vád­ha­tó­ság a vád­lott támo­ga­tó­i­nak ter­hé­re, bün­te­té­sük súlyo­sí­tá­sa végett fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a garáz­da­ság bűn­tet­tét cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tő sze­mé­lyek­kel szem­ben – akik közül a fel­nőtt­ko­rú, bün­te­tett elő­éle­tű ter­helt hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt állva vett részt a táma­dás­ban - hosszabb tar­ta­mú és hosszabb pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa indokolt.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nya sze­rint az ember­ölés kísér­le­tét meg­va­ló­sí­tó vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a cse­lek­mé­nyek jogi minő­sí­té­se hiá­nyos, ugyan­is nem támaszt­ha­tó kétely az iránt sem, hogy a vád­lott szán­dé­ka a volt házas­tár­sa meg­ölé­sé­re is irá­nyult, s az asszony sérel­mé­re ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te is megvalósult.

A bün­te­tő­ügy­ben a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.