Főoldal » Hírek » Saját kutyáin vezette le dühét - fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a nyá­ron az egyik megye­be­li kis­te­le­pü­lé­sen kis­ku­tyá­kat rug­do­sott meg, vala­mint egy kaszát len­get­ve fenye­get­te szomszédait.

A vád­irat sze­rint a vád­lott idén júli­us 6-án, dél­után erő­sen ittas álla­pot­ban össze­ta­lál­ko­zott a falu­ban a fia­tal­ko­rú sér­tet­tel, aki a férfi sze­rint hazug­sá­go­kat ter­jeszt róla. Emi­att szid­ta a lányt, majd ököl­lel a vál­lán meg­ütöt­te, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett elesett, és 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

Ezután a férfi ott­ho­ná­ba haza­tért, majd az udva­ru­kon meg­kö­tött álla­pot­ban tar­tott nős­tény kutyát egy vas­cső­vel ütle­gel­te, annak három köly­két pedig meg­rug­dos­ta. A han­gos­ko­dás­ra fel­fi­gyel­tek szom­szé­dai, akik az utcá­ról az álla­tok bán­tal­ma­zá­sá­nak abba­ha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ták fel. A vád­lott ekkor fel­ka­pott egy fanye­les kaszát, és azzal fenye­ge­tő­zött felé­jük, amíg élet­tár­sa vissza nem húzta őt az utcá­ról a házuk udvarára.

A három­ból egy kölyök a sérü­lé­sei követ­kez­té­ben elpusz­tult, azon­ban az elkö­ve­tő maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy akár mind a négy állat pusz­tu­lá­sát, illet­ve mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát okozza.

A vád­eme­lés­kor bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló elkö­ve­tőt a járá­si ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, minő­sí­tett állat­kín­zás bűn­tett kísér­le­te vala­mint fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­nek kér­dés­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség arra az estre, ha a ter­helt a bűnös­sé­gét vád­dal egye­ző­en beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, vele szem­ben 1 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ről vala­mint az egyik bán­tal­ma­zott kutya­kö­lyök sérü­lé­se­i­ről készült képe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készítette.