Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Saját lakásában rabolták ki a sértettet- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2020. augusz­tus 14-én elren­del­te annak a három fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik Tata­bá­nyán rárúg­ták az ajtót a sér­tett­re, majd leszo­rí­tot­ták az ágyra és elvet­tek tőle 17.500 forin­tot, vala­mint egy tab­le­tet.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a három férfi 2020. augusz­tus 12-én az esti órák­ban elmen­tek a sér­tett tata­bá­nyai laká­sá­hoz. Az egyik férfi kint figyelt a lép­cső­ház előtt, míg a másik két férfi rárúg­ta az ajtót a sér­tett­re, leszo­rí­tot­ták az ágyra, majd az egyik férfi ököl­lel három­szor hom­lo­kon ütöt­te, köz­ben a másik gya­nú­sí­tott elvett tőle 17.500 forin­tot, vala­mint egy tab­le­tet.

A három fér­fit cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a nyo­mo­zó ható­ság.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a három férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, tekin­tet­tel arra, hogy velük szem­ben meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, a sér­tet­tet bán­tal­ma­zó fér­fi­ak ese­té­ben pedig ezen túl­me­nő­en fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.