Főoldal » Archív » Saját otthonában fosztottak ki egy 93 éves asszonyt

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 24 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki tavaly feb­ru­ár­ban magát vil­lany­óra­sze­re­lő­nek kiad­va a saját ott­ho­ná­ban fosz­tott ki egy 93 éves egye­dül élő asszonyt Kalocsán. 

A 24 éves buda­pes­ti férfi és isme­ret­len társa 2018. feb­ru­ár 21-én dél­ben mun­kás­ru­há­ban meg­je­len­tek az egye­dül élő, 93 éves kalo­csai áldo­za­tuk ott­ho­ná­ban és arra hivat­koz­va, hogy a vil­lany­órát jöt­tek ellen­őriz­ni, bemen­tek. A sér­tet­tel a két férfi valót­la­nul azt közöl­te, hogy a vil­lany­órán hibát talál­tak. Hoz­zá­tet­ték azt is, hogy ha fizet az idős nő 20 ezer forin­tot, akkor a cse­re­al­kat­résszel vissza­jön­nek, és a hibát kija­vít­ják, azon­ban ha nem fizet, akkor később több száz­ezer forint­ba kerül majd a javítás.

Az idős, mind­két sze­mén szür­ke­há­lyog miatt rosszul látó sér­tett a fen­ti­e­ket elhit­te, és a szo­bá­ból kihoz­ta a kért össze­get. A vád­lott és társa ezt kifi­gyel­te, ezért, hogy elte­rel­jék áldo­za­tuk figyel­mét, egy nyom­tat­vány kitöl­té­sé­re kér­ték meg. Mialatt a sér­tett kitöl­töt­te a papírt, a vád­lott bement a szo­bá­ba és a szek­rény­ben lévő rej­tek­hely­ről elvet­te az asszony mara­dék 70 ezer forint­ját is. Ezután a két férfi siet­ve távozott.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, továb­bá azt, hogy a bíró­ság ren­del­je el a koráb­ban kisza­bott és pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is. A jelen­leg más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.