Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Saját ügyfelét verte át és zsarolta meg egy budapesti ügyvéd - a nyomozó ügyészek nagyszabású akció keretében őrizetbe vették - Fotókkal és videóval

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást, amely­ben a rend­őr­ség­gel és a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont­tal közös akci­ót haj­tot­tak végre a buda­pes­ti ügy­véd és tár­sai elfo­gá­sa érdekében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy negy­ven­há­rom éves buda­pes­ti ügy­véd férfi 2014-ben meg­bí­zást kapott a fel­ta­lá­ló üzlet­em­ber sér­tet­től, hogy lássa el a koz­me­ti­kai ter­mé­ke­it for­gal­ma­zó cégét érin­tő ügy­vé­di fel­ada­to­kat. Az ügy­véd fel­is­mer­te, hogy meg­bí­zó­ja bizal­mat­lan a ható­sá­gok­kal szem­ben, így elha­tá­roz­ta, hogy ügy­fe­lét kihasz­nál­va, csa­lárd módon jut anya­gi előny­höz. Ennek kere­té­ben elhi­tet­te ügy­fe­lé­vel, hogy ház­ku­ta­tást fog­nak nála tar­ta­ni, és elkért tőle több adat­hor­do­zót, ame­lyek üzle­ti és sze­mé­lyes tit­ko­kat tar­tal­maz­tak. Miu­tán nem követ­ke­zett be az egyéb­ként csak az ügy­véd által kita­lált ház­ku­ta­tás, az adat­hor­do­zó­kat nem adta vissza, hanem meg­té­veszt­ve ügy­fe­lét, egy tár­sá­val hami­san azt állí­tot­ta, hogy azo­kat a sér­tett védel­me érde­ké­ben a Duná­ba dobták.

Az ezt köve­tő évek­ben az ügy­véd az üzlet­em­ber költ­sé­gén és csak rész­ben a tud­tá­val lét­re­ho­zott több gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got, ame­lye­ket azon­ban a saját bizal­mi embe­re­i­vel töl­tött fel, és a cégek közöt­ti pénz­moz­gá­sok fel­hasz­ná­lá­sá­val több, mint száz­ezer eurót tulaj­do­ní­tott el a sér­tet­től. Ami­kor az ügy­fél 2017-ben fel­mond­ta a meg­bí­zást, az ügy­véd – több tár­sá­val együtt – meg­zsa­rol­ta a sér­tet­tet, és a rákö­vet­ke­ző évben több száz­mil­lió forint­nyi vagyont, gyé­mán­to­kat, kész­pénzt és ingat­lant szer­zett meg tőle élet elle­ni fenyegetéssel.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zó ügyé­szei a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sa­i­nak és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda rend­őre­i­nek segít­sé­gé­vel nagy­sza­bá­sú, több buda­pes­ti és pest megyei hely­színt érin­tő akci­ó­ban kuta­tá­so­kat és elfo­gá­so­kat tar­tot­tak. Ennek kere­té­ben a meg­ala­po­zott gya­nút alá­tá­masz­tó bizo­nyí­té­ko­kat, okira­to­kat, infor­ma­ti­kai esz­kö­zö­ket, vala­mint vagyon­tár­gya­kat és kábí­tó­szert fog­lal­tak le. A nyo­mo­zó ügyé­szek öt sze­mélyt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, akik közül hár­mat őri­zet­be vettek.

A gya­nú­sí­tot­tak­kal kap­cso­la­tos eset­le­ges továb­bi kény­szer­in­téz­ke­dé­se­ket érin­tő ügyé­szi dön­té­sek meg­ho­za­ta­la folya­mat­ban van.

Az akció során a nyo­mo­zó ügyé­szek által készí­tett fény­ké­pek és Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont vide­ó­fel­vé­te­le alább látható:

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.