Főoldal » Hírek » Saját utasainak okozott sérülést az ittas sofőr – fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­sé­gi súlyos testi sér­tést okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki ittas­sá­ga miatt az autó­val letért az útról, majd az árok­ban felborult.

A vád sze­rint a férfi 2021. május 28-án, 20 óra 20 perc­kor sze­mély­gép­ko­csi­val a nyír­áb­rá­nyi lakó­he­lyé­ről Nyí­ra­csád felé haladt, az autó­ban a jobb olda­li első és hátsó ülé­sen egy-egy sze­mély uta­zott, vala­mennyi­en becsa­tolt biz­ton­sá­gi övvel. Az évszak­nak, illet­ve a nap­szak­nak meg­fe­le­lő idő­já­rá­si viszo­nyok vol­tak, az asz­falt szá­raz volt, az úton alig volt forgalom.

A férfi a kifo­gá­sol­ha­tó műsza­ki álla­pot­ban lévő sze­mély­gép­ko­csi sebes­sé­gét eltúl­zott­nak talál­ta, ezért erő­tel­je­sen féke­zett, ekkor azon­ban egy balra ívelő útka­nya­ru­lat­ból kiha­lad­va elvesz­tet­te a jármű felet­ti ural­mát és lesod­ró­dott az árok­ba, ahol meg­pör­dült és a tete­jé­re borul­va állt meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben a két utas meg­sé­rült, egyi­kük­nek 8 napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lé­se kelet­ke­zett, a másik több­szö­rös, 8 napon belül gyó­gyu­ló hor­zso­lá­sos és zúzó­dá­sos sérü­lést szenvedett.

A férfi szer­ve­ze­té­ben nagy mennyi­sé­gű alko­hol volt, a veze­tés során erő­sen ittas álla­pot­ban volt. A férfi több­szö­rös KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak követ­kez­té­ben jött létre a bal­eset, és sérül­tek meg az utasok .

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A fotót a rend­őr­ség készítette.